Vad innehåller testerna i Kartläggaren?

SVENSKA OCH ENGELSKA

Proven i svenska och engelska är uppbyggda på samma sätt och testerna tar c a 45 minuter att göra per ämne och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen. Alla delprov börjar med att eleven utför en demonstrationsuppgift, vilken är en förkortad version av själva delprovet. Eleverna skall ha hörlurar för testet i svenska.

LÄSFÖRSTÅELSE

 • Ordbild: Eleven får se en kort glimt av ett ord och ska därefter välja vilket ord som visades bland 5 ord som liknar varandra.
 • Söka i text: Eleven ska söka igenom en text efter ett bestämt ord. Eleven klickar på raden som innehåller ordet. Bara ordets exakta form och stavning räknas som korrekt.
 • Skumma igenom text: Eleven ska snabbt läsa en text och fokusera på att komma ihåg innehållet. När texten har försvunnit kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 1: I detta delprov ska eleven läsa en text rad för rad och fokusera på att komma ihåg innehållet. Bara 1 rad åt gången visas tydligt. När texten tar slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 2: Detta delprov liknar det förgående, förutom att radernas visningshastighet bestäms av programmet. När texten är slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.

STAVNING

 • Diktamen: Eleven får höra en mening, följt av det ord i meningen som ska skrivas. Ordet måste stavas helt korrekt.
 • Stavning: Eleven får läsa en text där ett visst ord har utelämnats och ska sedan välja korrekt stavat ord från en rullgardinsmeny med 2 till 4 alternativ .
 • Finn felen: Eleven ska själv läsa en text och markera rader där stavfel förekommer.     

ORDFÖRRÅD

 • Synonymer: Eleven får fram två listor med 10 ord vardera. Orden i den högra listan ska dras över till synonymen i den vänstra listan.
 • Antonymer: Eleven ska skriva in motsatsen till ordet som visas. Programmet godtar några av de vanligaste stavfelen eftersom det är ordförrådet, inte stavningen, som utvärderas i detta fall.
 • Lånord (eng.: lucktest): Detta är ett så kallat lucktest där orden i listan på höger sida ska dras över och släppas i den rätta luckan i texten. I svenskproven är alla orden lånord och ordet som dras över fastnar bara om det släpps i rätt lucka.
 • Ordval: Några viktiga ord har utelämnats i texten. Eleven väljer rätt ord från alternativen i en rullgardinsmeny så att texten blir begriplig.

MATEMATIK

Testen för kartläggning i matematik tar c a 45 minuter att göra och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen. Eleverna skall ha penna och papper vid testet i matematik samt hörlurar.

 • De fyra räknesätten (Addition/Subtraktion, Multiplikation/Division): Eleven ska lösa blandade uppgifter i de fyra räknesätten med huvudräkning, sedan följer några övningar där eleven ska ta reda på vilket räknesätt de behöver använda för att hitta lösningen.
 • Talsystem: Eleven ska ange vilket värde en siffra har i talet och lösa ett antal uppgifter med huvudräkning på en minut.
 • Vardagsliv: Uppgifter där eleven får räkna med tid, enhetsomvandla,växla pengar och räkna ut medelhastighet.
 • Bråk och procent: Beräkna och förkorta olika typer av bråk, omvandla tal i grundform  till procentform och göra olika typer av beräkningar utifrån procentsats
 • Geometri: Eleven ska skriva figurernas namn, räkna ut omkrets/area och räkna ut olika figurers volym
 • Statistik: Eleverna ska läsa av olika typer av diagram, tolka proportionella samband, läsa av en graf och ange medelvärde och medianvärde.
 • Ekvationer (bara för årskurs 7-9 och gymnasieskola): Eleven ska bestämma värdet på x, tolka och lösa olika typer av ekvationer.