Vad mäter Kartläggaren?

Kartläggaren är ett normerat test som mäter grundläggande färdigheter inom svenska, matematik och engelska, där elevens resultat jämförs med den nationella normen för årskursen. Alla ämnestester består av ett antal deltest och resultatet mäts både på deltestnivå samt totalt.

Se varje elev

En av de stora vinsterna med Kartläggaren är att tidigt identifiera elever med resultat långt under normen och snabbare kunna sätta in lämpliga åtgärder eller rekommendera vidare utredningar.

Gruppanalyser

Gruppanalyser för t ex en klass, årskurs eller urval av elever skapas direkt i Kartläggaren och kan sedan användas för att utforma undervisningen. Det går även att skapa särskilda undervisningsgrupper för elever som t ex ligger under normen i läsförståelse.

Under året

Eftertestet görs under vårterminen och ger skolan möjlighet att säkerställa att elevens eller gruppens kunskaper har ökat under läsåret samt att eventuella riktade eller anpassade insatser gett resultat

Över tid

Skolor eller huvudmän som gör Kartläggaren årligen för alla elever kan enkelt analysera elevens tidigare resultat och upptäcka långsiktiga förändringar på individ eller gruppnivå.

För huvudmän

Kartläggaren underlättar för huvudmän som enkelt vill jämföra resultat mellan olika enheter för att t ex fördela resurser eller som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.