Användaravtal

1. DEFINITIONER

mystudyweb: MyStudyWeb Sweden AB 556863-5949
Kunden: Den part som ingår Avtal om köp av Tjänsten
Tjänsten: Den tjänst, de tjänster som mystudyweb levererar.
Part: mystudyweb och/eller Kunden.
Användarna: Tredje man som använder mystudyweb och får tillgång till tjänsten genom Kunden.

2. MYSTUDYWEBS ANSVAR

2.1 mystudyweb ansvarar för att uppfylla de åtaganden som mystudyweb förbinder sig att leverera i enlighet med upprättat Avtal.

2.2 mystudyweb skall utföra och leverera Tjänsten enligt fackmannamässig standard.

2.3 mystudyweb ansvarar för att Användarnas data och individuella uppgifter som sparats av mystudyweb förvaras på ett betryggande sätt.

3. KUNDENS ANSVAR

3.1 Kunden ansvarar ensamt för att nyttjandet av Tjänsten sker i enlighet med Avtalets villkor samt för vem som har tillgång till Tjänsten, dess användning och innehåll.

3.2 I de fall Kunden överstiger avtalat antal användare eller på annat sätt använder Tjänsten utanför vad som avtalats har mystudyweb rätt att med omedelbar verkan tillfälligt stänga av Tjänsten eller begränsa Tjänstens utnyttjande. Tjänsten aktiveras åter när mystudyweb säkerställt att Tjänsten används enligt Avtalet.

3.3 För att få tillgång till ett eget unikt konto för varje användare erhåller Kunden en unik kundidentitet och lösenord. Kunden är ansvarig för att alla Användarnas kundidentiteter och lösenord hanteras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dessa eller använda dem. Den unika kundidentiteten får endast utnyttjas av en användare. Det är således inte tillåtet att låta olika användare utnyttja samma konto.

3.4 mystudyweb ansvarar ej för upplevd kvalitet av Tjänsten som påverkas av slutanvändarnas Internetaccess eller datorutrustning. mystudyweb ansvarar ej för störningar som tjänsten kan ha på annan programvara.

4 SEKRETESSPOLICY OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

4.1 För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda Användarna en bra tjänst sparar, använder och analyserar mystudyweb användarinformation och information om hur tjänsten används. Denna information uppstår i samband med inmatning av Användaren eller genom nyttjande av tjänsten. mystudyweb kommer enbart att behandla användarinformation i syfte att tillhandahålla och att förbättra tjänsten.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker Användaren till att användarinformationen behandlas och sparas av mystudyweb (i egenskap av personuppgiftsbiträde för den behandling som sker vid användning av Tjänsten).

Användaren har rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan Användarens samtycke återkallades. Användarinformationen sparas och används under begränsad tid och kan raderas efter begäran därom av Användaren. I händelse av att Användaren begär radering kan användarinformationen komma att anonymiseras.

Data lagras inom EU och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Användare har rätt att begära tillgång till – och rättelse av – sina personuppgifter eller en begränsning av den behandlingen som rör dem såsom Användare, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet (det vill säga att få ut era personuppgifter och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig). Notera att tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med mystudyweb, men att mystudyweb behandlar personuppgifterna för ytterligare ändamål, såsom analys av användarinformation, och baserar denna behandling på Användarens samtycke.

4.2 mystudyweb är berättigad att använda eller överlämna användarinformation till tredje man för att följa lagar, försvara mystudywebs rättigheter, avhjälpa tekniska problem samt för att leverera och förbättra tjänsten.

5. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

5.1 Det åligger Kunden att säkerställa att Användarna iakttar god sed, s.k. ”Netikett” vid användningen av Tjänsten. I de fall som mystudyweb upptäcker att Användarna ej följer god sed så åligger det mystudyweb att först underrätta Kunden, för att denne skall kunna göra omedelbar rättelse, innan mystudyweb stoppar Tjänsten alternativt häver avtalet.

5.2 Kunden får heller inte utnyttja Tjänsten på ett sådant sätt att mystudyweb eller dess samarbetspartners riskerar skadeståndskrav. Kunden skall i sådant fall iträda sig alla betalningskrav som kan komma att riktas mot mystudyweb och dess samarbetspartners från tredje man avseende innehållet i Kundens media på grund av användningen av Tjänsten.

6. UPPHOVSRÄTTIGHETER

6.1 All upphovsrätt och andra rättigheter till programvara som ingår i Tjänsten tillkommer mystudyweb eller annan rättighetsinnehavare som mystudyweb ingått avtal med. Programvara som ingår i Tjänsten får ej kopieras av Kunden.

6.2 mystudyweb äger samtliga rättigheter till mystudywebs varumärke, produktvarumärken, kännetecknen och övriga symboler som används för mystudywebs Tjänster och som mystudyweb från tid till annan tillhandahåller.

6.3 mystudyweb äger rätt att på sin hemsida visa Kundens namn. All övrig PR ska gemensamt godkännas av Kunden och mystudyweb.

7. LEVERANSVILLKOR

Kunden är skyldig att betala avtalade priser och avgifter och följa angivna betalningsvillkor för Tjänsten. mystudyweb äger rätt att årligen justera aktuell prislista i enlighet med vad SCB IT index för kostnadsutveckling indikerar.

Fakturering sker i SEK om annat inte avtalats. Faktura ska betalas enligt de anvisningar som anges på fakturan. Betalas inte faktura i tid har mystudyweb rätt att debitera dröjsmålsränta enligt Räntelagen samt yrka ersättning för betalningspåminnelser, inkasso- och indrivningskostnader. Lagstadgad mervärdeskatt (moms) tillkommer enligt lag. Vid utebliven betalning av förfallen faktura har mystudyweb rätt att omedelbart stänga av Tjänsten.

8. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Part har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om den andre parten i någon väsentligt del brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller eljest är på obestånd. mystudyweb har även rätt att säga upp Avtalet om mystudyweb nekar eller hade kunnat neka Kunden enligt villkoren i detta Avtal. Uppsägning ska ske skriftligen.

Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om part åsidosätter villkor i avtalet som är av väsentlig betydelse för motparten, om part vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet, om part kommer i dröjsmål med betalning av skatter eller avgifter till staten, försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Kunden har endast rätt till ersättning för de kostnader som resulterats av att mystudyweb förorsakat fel genom grov försummelse. Kunden har således inte rätt till ersättning för indirekta skador så som t ex utebliven vinst eller förväntad besparing. mystudywebs ersättningsskyldighet gentemot Kunden kan aldrig överskrida det belopp som avtalats för Tjänsten.

10. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOREN

mystudyweb har rätt att ändra villkoren i Användaravtalet eller Tjänstens omfattning en månad efter att Kunden skriftligen eller via e-post har underrättats om detta. Om Kunden inte godtar dessa ändringar har Kunden rätt att säga upp avtalet. Uppsägning ska ske skriftligen

11. ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖR

mystudyweb har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med Kunden.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

mystudyweb äger rätt att överlåta och upplåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som mystudyweb har överlåtit verksamheten till, utan att inhämta Kundens samtycke. Kunden äger rätt att överlåta detta Avtal efter skriftligt samtycke från mystudyweb. Samtycke kan bara nekas om mystudyweb har saklig grund för detta.

13. AVTALSTID

Avtalet gäller med den avtalslängd som anges vid tecknande av licens. För de Avtal som har en löptid på 1, 2 eller 3 år förlängs Avtalet automatiskt med en 12-månadersperiod i taget, såvida ej skriftlig uppsägning sker av endera part före utgången av gällande licensperiod.

För flerårsavtal med årlig fakturering sker årlig justering av listpriserna för de produkter som ingår i avtalet.

14. BEFRIELSEGRUND

Part är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som den andre parten kan komma att lida till följd av att fullgörandet av den skadevållande partens åtaganden förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befrielsegrund skall bland annat betraktas arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda millitär inkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, eldsvåda, översvämning, eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om bandbredd, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.

15. KONFIDENTIALITET

Vardera parten förbinder sig att inte utan den andra partens medgivande till tredje man under avtalets giltighet eller 2 (två) år därefter utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid betraktas information som parten angivit vara konfidentiell. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som Part kan visa blivit känd för Part på annat sätt än genom avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när Part är skyldig enligt lag eller myndighets bud att lämna ut uppgifter.

Part äger inte utan den andra partens medgivande offentliggöra eller eljest yppa innehållet i detta Avtal för tredje man om inte sådan skyldighet följer av lag eller myndighets bud.

Part skall genom tystnadsförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även anlitad underentreprenör samt dess anställda som berörs av Avtalet undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll till förmån för den andra parten.

16. TILLÄMPNING, LAG OCH TVIST

Kan parterna inte uppnå en överenskommelse med anledning av tvist om innehållet i detta avtal ska tvisten hänskjutas till avgörande i svensk allmän domstol och enligt svensk rätt