VILL NI HjälpA alla elever på er skola att må bra?

Med PASS elevenkät kan skolan snabbt och enkelt få en bild av hur alla elever på skolan mår och sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede vid behov.

Efter genomförd elevenkät ger PASS tydliga förslag på lämpliga forskningsbaserade åtgärder för att förbättra elevernas mående.

Elever som är i skolan

PASS (Pupil Attitudes to Self and School) är en global produkt ifrån GL Education som är Storbritanniens största leverantör av formativa bedömningar. Nästan 2 miljoner PASS-enkäter har genomförts under de senaste 5 åren av elever i 35 länder.

Logo GL Education

VILL DU VETA MER?

snabbt & enkelt

Elev som gör PASS enkät på dator

Eleverna loggar in med en PIN-kod till elevenkäten som tar 15-20 minuter att göra. Testet är självinstruerande och självrättande. PASS kan användas av alla elever i grundskolan och gymnasiet  (6-18+ år).

MÄTER NIO FAKTORER

Nio faktorer som PASS enkäten mäter om elevers attityd till sig själva och skolan

PASS ger skolan en heltäckande bild av elevers attityd till sig själv och skolan. PASS identifiera orsaker till låga resultat, utmanande beteende och dålig närvaro och stödjer effektivt planering, genomförande och utvärdering av skolans hälsofrämjande insatser.

TYDLIGA RESULTAT

Normerat resultat för elever i en klass för elevenkät om attityder till skola

Elevernas resultat är tillgängliga på individnivå direkt efter genomfört test och går även att analysera på klass, årskurs och skolnivå. Skolan och läraren får en tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer.

28 olika språk!

Hej skrivet på många olika språk

Har du elever med annat modersmål än svenska?

Nu finns det möjlighet att låta dessa elever göra PASS elevenkäter översatt till sitt hemspråk. Totalt finns översättningar på 28 olika språk!

"MED PASS ELEVENKÄTER FÅR ALLA ELEVER KOMMA TILL TALS, ÄVEN DE SOM KANSKE INTE BRUKAR HÖRAS OCH SYNAS SÅ MYCKET.”

Birgitta Långberg

Bitr Rektor, Nya Elementar Skola, Stockholm

Läs mer

VARFÖR ANVÄNDA PASS elevenkät?

  • Ta reda på vad eleverna tycker om skolan och sin egen inlärning
  • Utmanar skolans egen bild av skolan och dess elever
  • Hjälper skolan att reagera på förbättringsbehov som identifierats av eleverna
  • Utgör underlag för skolans strategier och åtgärdsprogram för att bibehålla elevernas välbefinnande i skola
  • Tidigare upptäckt av elever med utmanande beteende, emotionellt utsatta elever och elever med eventuella psykiska problem
  • Objektivt verktyg för gemensam problemlösning kring eleven, samarbete med föräldrar, skola och andra externa organ som stöder eleverna.