BAKgrund

Sommaren 2011 fick Mathias och Jessica Crona idén att lansera en tjänst både för läxhjälp och för att förbättra sina resultat i skolan generellt. Jessica hade genom sitt arbete som lärare mött många elever och föräldrar som efterfrågade denna typ av tjänst.

mystudyweb skapades genom att kombinera Jessicas omfattande erfarenhet ifrån undervisning och skolan med Mathias erfarenhet från spelbranschen och lanserades våren 2012. Inledningsvis var tjänsten inriktad på digital läxhjälp och en kompletterande lärarmodul lanserades kort efter lanseringen då de första skolorna började använda mystudyweb. Ett antal nya ämnen och årskurser har tillkommit under åren och materialet på mystudyweb är levande och förbättras och utökas kontinuerligt.

Under 2014 togs ett stort steg i bolagets utveckling då mystudyweb anpassade och lanserade Kartläggaren i Sverige. Kartläggaren är idag det klart ledande verktyget för digital kartläggning i Sverige och är integrerat med mystudyweb.

2019 lanserades PASS (Pupil Attitudes to Self and School) som är en normerad och individuell elevenkät. PASS ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan och gör det möjligt att i ett tidigare skede sätta in åtgärder vid behov.

2021 lanserades CAT4 som är ett test av elevens kognitiva förmågor. CAT4 är ett mera omfattande test och består av fyra deltest (Verbal, Icke-Verbal, Numerisk och Spatial) och görs oftast vid stadieövergångar. Efter genomfört test får läraren både en tydlig bild av varje elevs potential och förmågor samt förslag på hur undervisningen kan utformas.

2022 lanserades Calcularis läromedel och intensivträningsprogram i matematik för åk. F-3 och för äldre elever med matematiksvårigheter. Calcularis adaptiva spel är utformade för att vara roligt att använda,  främja inlärning av den grundläggande matematiken och öka elevens självförtroende.