interaktivt VERKTYG FÖR 3D-modellering i Fysik, kemi och biologi

Med ROQED Science förvandlar du enkelt ditt klassrum till ett virtuellt laboratorium där lärare och elever kan simulera och genomföra demonstrationer med nästan 1,000 interaktiva 3D-modeller skapade för engagerad undervisning och lärande. Jämfört med att använda sig av bilder eller video för att förklara eller levandegöra undervisningen i NO ämnena så har ROQED en rad fördelar.  Speciellt när det kommer till laborationer eller interaktion mellan elever för att bättre förstå olika modeller, erbjuder ROQUED ett unikt alternativ som lärare kan använda för att skapa intresse och motivation hos eleverna.

ROQED

VAD är Roqed?

Hundratals animationer fungerar som ett kraftfullt verktyg som med hjälp av levande, interaktiva visualiseringar fångar elevernas intresse och ökar motivationen och förståelsen av olika processer, lagar och principer inom det aktuella ämnesområdet. Varje 3D-animation går att spela upp som en film med en berättarröst som beskriver innehållet och ger en övergripande förståelse av materialet. Du kan när som helst pausa animationen, borra djupare i materialet genom att till exempel plocka isär och vrida runt modellens olika delar och zooma in för att utforska detaljer. Genom att göra egna anteckningar, rita eller skriva direkt på skärmen, kan du med dina egna ord, din pedagogik sätta den takt och nivå på undervisningen som passar elevgruppen.

virituella Laborationer

Virtuella laborationer har fördelen att de är lätta att starta och genomföra eftersom de inte kräver någon speciell utrustning. Dessutom kan eleverna göra experiment som annars skulle vara för dyra eller farliga. Precis som med praktiska laborationer kan elever utveckla sin kunskap genom att upptäcka samband och fenomen. De kan också lära sig om hur ett vetenskapligt arbetssätt går till.

Skapa egna presentationer

Alla laborationer och animationer kan även användas för att skapa egna presentationer som du sedan kan spara och dela med dina elever. Skapa och förbered interaktiva lektioner, bedömningar och uppgifter utifrån elevernas utbildningsnivå.

Quiz- egna eller färdiga

Arbeta vidare med materialet genom att låta dina elever lära sig nya ord och begrepp kopplade till innehållet antingen. Till varje animation finns färdiga quiz med flervalsfrågor eller "sant eller falskt" frågor. Läraren kan också enkelt skapa egna quiz, eller varför inte låta eleverna hitta på frågor och testa varandras kunskaper?

OMFATTANDE innehåll för undervisning i NO

Biologi

386 lektioner & 3D-animationer

 • Människans organsystem, uppbyggnad, funktion och
  samspel
 • Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen
 • Djur och växters anatomi och fysiologi
 • Bio­logisk mångfald och ekosystem
 • Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och ener­gins flöden
 • Celler och organsystem- uppbyggnad, funk­tion, samverkan
 • Celldelning, dna-replikation och mutationer.
 • Virus, bakterier, infektioner, smittspridning
 • Evolutionens mekanismer, organismers beteende
 • Experiment

FYsik

351 lektioner & 3D-animationer

 • Rörelse och krafter
 • Energi och energiresurser
 • Strålning
 • Klimat och väder
 • Vågor, elektromagnetism, signaler
 • Universum uppbyggnad
 • Modellering, simulering
 • Experiment

Kemi

193 lektioner & 3D-animationer

 • Materia uppbyggnad, kretslopp, klassificering
 • Separations- och analysmetoder
 • Vattens funktion och förmåga
 • Kemiska processer, miljö/hälsa
 • Kolatomens egenskaper och kretslopp
 • Kemiska bindningar
 • Kemiska reaktioner
 • Kemisk analys
 • Experiment

Geovetenskap

47 lektioner & 3D-animationer

 • Solsystemet struktur och egenskaper
 • Jordens struktur och uppbyggnad
 • Jordens topografi och processer
 • Vattnets kretslopp
 • Kolets kretslopp
 • Kvävets kretslopp

VIll du Veta mer?

Varför ROQED?

 • Arbeta med verkligt interaktivt innehåll
 • Återupptäck och skapa intresse för ämnet med detaljer och nya infallsvinklar
 • Anpassa och utforska innehållet utifrån dina elevers nivå
 • Enastående verktyg för att förklara och förstå hur saker hänger ihop och fungerar
 • Träna och testa elevernas kunskaper med färdiga eller skapa egna quiz