Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur MyStudyWeb Sweden AB, org.nr. 556863-5949 (”MyStudyWeb”) behandlar och använder dina personuppgifter när du använder MyStudyWebs digitala produkter samt på företagets webbsida. Denna integritetspolicy beskriver också dina rättigheter gentemot MyStudyWeb och hur du kan utnyttja dina rättigheter. Vid frågor om MyStudyWebs integritetsskydd kan du skicka ett e-post till info@mystudyweb.com.

Denna integritietspolicy gäller de digitala produkter där MyStudyWeb behandlar dina personuppgifter vilket i dagsläget är Kartläggaren och mystudyweb. För övriga produkter behandlas all data av leverantören och MyStudyWeb ansvarar för försäljning och kundsupport för den svenska marknaden.

Vilka personuppgifter samlas in?

MyStudyWeb samlar in och lagrar information om dig som du eller skolhuvudmannen lämnar till MyStudyWeb  (namn och e-post). I förekommande fall lagras även information om skola och klass/undervisningsgrupp. MyStudyWeb samlar även in uppgifter om din aktivitet i MyStudyWebs digitala produkter och resultat på övningar. Uppgifterna ovan måste MyStudyWeb samla in för att kunna fullfölja sina skyldigheter mot skolhuvudmannen och dig som användare.

MyStudyWebs behandling av dina personuppgifter

När MyStudyWeb behandlar dina personuppgifter för dig i din egenskap av slutanvändare av MyStudyWebs digitala produkter behandlas dina personuppgifter för nedanstående ändamål.

Personuppgifter behandlas för följande ändamål (vi anger vilka uppgifter vi behöver för att kunna ingå ett avtal):

  • för att ge åtkomst till, tillhandahålla och använda våra produkter och tjänster (behandling som krävs för att ett avtal ska kunna verkställas),
  • för att lagra och bedöma uppgifter och för att kunna erbjuda tjänster som är anpassade efter dina önskemål (behandling som krävs för att ett avtal ska kunna verkställas),
  • för att kunna sköta våra räkenskaper (behandling som krävs för att ett avtal ska kunna verkställas),
  • för att kunna skydda sig från, övervaka och förebygga missbruk av och inkonsekvens i, samt otillförlitlighet hos uppgifter vid till exempel genomförande av granskningar (krävs för att tillvarata den personuppgiftsansvariges berättigade intressen),
  • kontinuitet och korrekt funktion för produkter och tjänster, inklusive underhåll, säkerhetskopiering under begränsad tid, förbättringar efter fel och support (behandling som krävs för att ett avtal ska kunna verkställas),
  • för att förbättra våra tjänster (krävs för att tillvarata den personuppgiftsansvariges berättigade intressen (under vilket uppgifter anonymiseras och aggregeras och aldrig kan spåras tillbaka till enskilda individer),

Var lagras dina personuppgifter och vem lämnas dina personuppgifter ut till?

MyStudWeb behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer MyStudyWeb att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

MyStudyWeb lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja MyStudyWebs åtagande mot dig som kund. Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

MyStudyWeb använder Amazon Web Services för lagring av data på servrar i Sverige och på Irland. Genom MyStudyWebs användning av Amazon Web Services kan dina personuppgifter under exceptionella omständigheter, t.ex. beslut av domstol i USA, att komma att överföras till USA i överrensstämmelse med GDPR med avtal enligt EU-kommissionens modellklausuler (se https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Lagringsperiod

När behandling är nödvändig för verkställandet av ett avtal, behandlas dina personuppgifter av oss under högst två år efter uppsägningen av avtalet. Längre lagringsperioder kan förekomma, till exempel relaterat till företags administrativa lagringsskyldighet enligt lag.

Hur skyddas dina personuppgifter?

MyStudyWeb har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder MyStudyWeb sig av datanätverk och datacenter som är intrångsskyddade med bland annat brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard samt ISO-certifierade. För att säkerställa integriteten för de personuppgifter som du lämnar via Internet användes krypteringsteknik. MyStudyWebs säkerhetsrutiner uppdateras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Kontakt

Har du frågor om hur MyStudyWeb hanterar dina personuppgifter, eller om du vill nyttja dina rättigheter kontaktar du MyStudyWeb på info@mystudyweb.com eller på telefon på 08 – 661 27 00.

Förändringar i Integritetspolicyn

MyStudyWeb förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar i Integritetspolicyn. Om vi gör ändringar så informerar vi dig via Hemsidan, eller via e-post om ändringarna är omfattande. Om ändringarna kräver ditt samtycke ger vi dig mer information om detta på ett sätt som är lämpligt under omständigheterna, och ber om ditt samtycke.