KARTLÄGGNING I SVENSKA, ENGELSKA OCH MATEMATIK

Kartläggaren testar elevernas grundläggande färdigheter i svenska, engelska och matematik och är normerat för årskurs 4-9 samt årskurs 1 på gymnasiet. Med Kartläggaren kan skolan testa hundratals elever på kort tid och till en låg kostnad. I Sverige görs ca 300,000 test per år med Kartläggaren vilket gör Kartläggaren till det mest använda kartläggningsverktyget i Sverige.

Enkelt

Fråga i kartläggningstest i geometri i ämnet matematik
 • Det är mycket enkelt för en skola att komma igång och använda Kartläggaren.
 • Det självrättande provet tar 45-60 minuter att genomföra och kräver inga förberedelser för eleverna.

TYDLIGT

Diagram som visar resultat gruppnivå i Kartläggaren för svenska
 • Resultaten är tillgängliga direkt efter genomfört test för analys på individ- och gruppnivå.
 • Resultatprofilerna ger ett bra underlag för beslut om vilka stödåtgärder eller extra utmaningar som eleverna behöver och hjälper skolan att utvärdera effekterna av insatser.

FRIGÖR TID

Lärare som diskuterar resultat på screeningtest

 • Både elevhälsan och undervisande lärarna kan lägga sin tid på att analysera resultaten och arbeta med åtgärder för de elever som behöver stöd istället för att rätta tester och sammanställa resultat

UPPFÖLJNING

Individuell arbetsplan i engelska

 • Alla elever får en individuell arbetsplan med förslag på fortsatt arbete efter genomfört förtest.
 • Läraren kan sedan exportera arbetsplanen digitalt till mystudyweb och eleven kan direkt börja arbeta med sitt individuella upplägg.

HUR FUNGERAR KARTLÄGGAREN?

 1. Läraren upprättar ett förtest i Kartläggaren som oftast genomförs vid terminsstart
 2. Eleverna loggar in med direkt till testet med sin e-post och SSO eller en unik PIN-kod för provtillfället
 3. Eleven genomför test vilket tar 45-60 minuter per test och ämne
 4. Resultaten är tillgängliga direkt för analys och diskussion
 5. Den individuella arbetsplanen som skapades efter genomfört test kan exporteras digitalt till mystudyweb som är integrerat med Kartläggaren
 6. Eleven arbetar individuellt med mystudwyeb eller andra läromedel
 7. Skolan genomför eftertest under vårterminen och jämför resultatet med förtest
Elever som gör digitalt kartläggningstest på dator

Tydliga resultat

Med Kartläggaren är det möjligt att snabbt och enkelt kartlägga ett stort antal elever, därför görs Kartläggaren oftast med alla elever i en skola eller för huvudmannens alla skolor vid en grupplicens.

ELEVprofiler

En av de stora vinsterna med Kartläggaren är möjligheten att tidigare identifiera elever med resultat långt under normen och då snabbare kunna sätta in lämpliga åtgärder eller rekommendera vidare utredningar.

Diagram som visar individuell elevprofil i svenska i Kartläggaren

GRUPPANALYSER

Diagram som visar resultat gruppnivå i Kartläggaren för svenska

Gruppanalyser för t ex en klass, årskurs eller urval av elever skapas direkt i Kartläggaren och kan sedan användas för att utforma undervisningen. Det går även att skapa grupper med elever som har likande resultat för att lättare följa  elevers kunskapsutveckling inom ett område.

UNDER läsÅRET

Diagram som visar resultat för förtest och eftertest i svensk

Eftertestet görs under vårterminen och ger skolan möjlighet att säkerställa att elevens eller gruppens kunskaper har ökat under läsåret samt att eventuella riktade eller anpassade insatser gett resultat

ÖVER TID

Diagram som visar resultat för kartläggningstest för flera år i matematik

Skolor eller huvudmän som gör Kartläggaren årligen för alla elever kan enkelt analysera elevens tidigare resultat och upptäcka långsiktiga förändringar på individ eller gruppnivå.

FÖR HUVUDMÄN

Diagram som visar resultat på olika skolor för kartläggningstest

Kartläggaren underlättar för huvudmän som enkelt vill jämföra resultat mellan olika enheter för att t ex fördela resurser eller som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Läs mer om Kartläggaren för huvudmän här.

VIll du Veta mer?

"KARTLÄGGAREN HJÄLPER OSS ATT SÄKERSTÄLLA LIKVÄRDIGHETEN MELLAN VÅRA OLIKA SKOLOR OCH ATT INGEN ELEV HAMNAR  MELLAN STOLARNA"

Ina Dannfors, verksamhetschef för elevhälsan och Glenn Roswall, projektledare kvalitetsstaben JENSEN Education
Läs mer
"KARTLÄGGAREN GER OSS EN ENHETLIG STRUKTUR SOM ALLA LÄRARE KAN UTGÅ IFRÅN. DET SPAR TID OCH BLIR EN MER LIKVÄRDIG SCREENING AV ELEVERNA"

Carola Viksten,  Förstelärare och Speciallärare,  Gudmundråskolan i Kramfors
Läs mer
INTERVJU: LÄRARE ÅSAS BÄSTA TIPS FÖR EN LYCKAD KARTLÄGGNING!

Åsa Langton Michanek, Legitmerad lärare åk 4-6, Nya Elementar Skola Stockholm
Läs mer

INDIVIDUELL ARBETSPLAN KOPPLAD TILL MYSTUDYWEB FÖR ALLA ELEVER

Efter genomfört test i ett ämne skapas en individuell arbetsplan av Kartläggaren med förslag på vilka lektioner och övningar eleven kan arbeta vidare med i mystudyweb utifrån sitt provresultat. Läraren kan sedan välja att exportera IAPen automatiskt till mystudyweb där eleven börjar arbeta direkt. Både läraren och eleven följer sedan upp arbetet med IAPen direkt i mystudyweb.

VAD INNEHÅLLER TESTERNA och vad testas med KARTLÄGGAREN?

SVENSKA OCH ENGELSKA

Proven i svenska och engelska är uppbyggda på samma sätt och testerna tar ca 45-60 minuter att göra per ämne och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen. Alla delprov börjar med att eleven utför en demonstrationsuppgift, vilken är en förkortad version av själva delprovet. Eleverna skall ha hörlurar för testet i svenska och engelska.

LÄSNING
 • Ordbild: Eleven får se en kort glimt av ett ord och ska därefter välja vilket ord som visades bland 5 ord som liknar varandra.
 • Söka i text: Eleven ska söka igenom en text efter ett bestämt ord. Eleven klickar på raden som innehåller ordet. Bara ordets exakta form och stavning räknas som korrekt.
 • Skumma igenom text: Eleven ska snabbt läsa en text och fokusera på att komma ihåg innehållet. När texten har försvunnit kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 1: I detta delprov ska eleven läsa en text rad för rad och fokusera på att komma ihåg innehållet. Bara 1 rad åt gången visas tydligt. När texten tar slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.
 • Läsförståelse 2: Detta delprov liknar det förgående, förutom att radernas visningshastighet bestäms av programmet. När texten är slut kommer fyra flervalsfrågor om innehållet.

 

Delprov Ordbild, Söka i text och Skumma genom text syftar till att identifiera elever inom läs & skriv området (dyslexi). Med delprov Läsförståelse 1 och Läsförståelse 2  testas elevens läsflyt (automatiserade läsning), läshastighet samt elevens förmåga att hålla en kort text i minnet.

STAVNING
 • Diktamen: Eleven får höra en mening, följt av det ord i meningen som ska skrivas. Ordet måste stavas helt korrekt.
 • Stavning: Eleven får läsa en text där ett visst ord har utelämnats och ska sedan välja korrekt stavat ord från en rullgardinsmeny med 2 till 4 alternativ.
 • Finn felen: Eleven ska själv läsa en text och markera rader där stavfel förekommer.
ORDFÖRRÅD
 • Synonymer: Eleven får fram två listor med 10 ord vardera. Orden i den högra listan ska dras över till synonymen i den vänstra listan.
 • Antonymer: Eleven ska skriva in motsatsen till ordet som visas. Programmet godtar några av de vanligaste stavfelen eftersom det är ordförrådet, inte stavningen, som utvärderas i detta fall.
 • Lånord (eng.: lucktest): Detta är ett så kallat lucktest där orden i listan på höger sida ska dras över och släppas i den rätta luckan i texten. I svenskproven är alla orden lånord och ordet som dras över fastnar bara om det släpps i rätt lucka.
 • Ordval: Några viktiga ord har utelämnats i texten. Eleven väljer rätt ord från alternativen i en rullgardinsmeny så att texten blir begriplig.

MATEMATIK

Testen för kartläggning i matematik tar c a 45-60 minuter att göra och elevernas resultat jämförs mot den nationella normen för årskursen. Eleverna skall ha penna och papper vid testet i matematik samt hörlurar.

 • De fyra räknesätten (Addition/Subtraktion, Multiplikation/Division): Eleven ska lösa blandade uppgifter i de fyra räknesätten med huvudräkning, sedan följer några övningar där eleven ska ta reda på vilket räknesätt de behöver använda för att hitta lösningen.
 • Talsystem: Eleven ska ange vilket värde en siffra har i talet och lösa ett antal uppgifter med huvudräkning på en minut.
 • Vardagsliv: Uppgifter där eleven får räkna med tid, enhetsomvandling, växla pengar och räkna ut medelhastighet.
 • Bråk och procent: Beräkna och förkorta olika typer av bråk, omvandla tal i grundform till procentform och göra olika typer av beräkningar utifrån procentsats
 • Geometri: Eleven ska skriva figurernas namn, räkna ut omkrets/area och räkna ut olika figurers volym
 • Statistik: Eleverna ska läsa av olika typer av diagram, tolka proportionella samband, läsa av en graf och ange medelvärde och medianvärde.
 • Ekvationer (bara för årskurs 7-9 och gymnasieskola): Eleven ska bestämma värdet på x, tolka och lösa olika typer av ekvationer.

Jessicas bästa tips för att komma igång med Kartläggaren!

Vad tycker eleverna om mystudyweb?

Succéprodukt från norge

Kartläggaren har funnits i Sverige sedan 2014 och är ursprungligen en produkt från det norska läromedelsförlaget Fagbokforlaget och baserad på forskning från Trondheim och Stavangers universitet. I Norge används "Kartleggeren" av hälften av alla elever.