Läsplattform MED ÖVER 8000 ENGELSKA BÖCKER

Med myON får dina elever tillgång till ett stort antal böcker i olika genrer och stilar. Titlar matchas dynamiskt efter varje enskild elevs intressen och läsnivå. Läraren får detaljerad koll på vilka böcker varje elev läser och elevernas förståelse av innehållet. Se hur elevernas ögon lyser när du ger dem obegränsad tillgång till tusentals digitala böcker, dygnet runt! myON är en produkt från det amerikanska företaget Renaissance Learning och används av över 5 miljoner elever globalt varje år.

myON

Prioritera läsning - i skolan och hemma

Barns läsning är av stor betydelse för deras språkutveckling. Ordförrådet ökar, språkkänslan stärks och eleverna blir säkrare på stavning. Detta gäller såväl läsning på elevens modersmål som vid andraspråksinlärning. En god förståelse av olika texter är dessutom en förutsättning för inhämtade av kunskaper i skolan och i livet utanför.  För att bli en bra läsare behöver man läsa mycket och ofta, och då krävs motivation och lust. Med myON får du som lärare en helt ny verktygslåda för att skapa engagerande läsprojekt för dina elever. Med hjälp av färdiga mallar, uppgifter, självrättande quiz och andra smarta funktioner kan du enkelt göra läsningen till ett rent nöje för dina elever.

Förtest

Förtest

Innan eleven skall börja använda myON gör eleven ett läsförståelsetest som tar 10 minuter för att anpassa vilka böcker myON skall rekommendera baserat på elevens läsnivå (ATOS ZTP). Eleverna får också svara på vilken typ av böcker och innehåll eleven är intresserad av.

Välja bok

VÄLJ bok

Elever kommer aldrig mer sakna bra läsupplevelser med så många spännande titlar att välja bland! De kan välja bok utifrån personliga rekommendationer, ämne, genre eller söka efter böcker med nyckelord.

Flicka som lyssnar på ljudbok

LÄS & LYSSNA

Eftersom eleverna läser sina böcker på sin digitala enhet – online eller offline –  kan de även lyssna på boken som en ljudbok, markera sidor eller citat de vill minnas, slå upp nya ord i den inbyggda ordboken och träna högläsning genom att spela in sin egen röst och skicka till sin lärare för feedback.

Quiz

QUIZ

I slutet av varje bok kan eleven svara på några korta frågor för att kontrollera sin förståelse av innehållet. Eleverna kan även betygsätta boken, skriva en recension och sedan gå vidare för att hitta nästa bok att läsa.

Alla elever läser på rätt nivå med myon

Som lärare är det svårt att välja böcker av rätt svårighetsgrad, som utvecklar elevernas ordföråd och läsförståelse samt som eleverna är intresserade av men med myON blir det mycket enklare. De individuella rekommendationer eleverna får från myON är träffsäkra då eleverna gör ett kort läsförståelsetest innan de börjar använda myON samt anger vilken typ av böcker och omrdåe eleven är intresserade av som serieböcker, kapitelböcker, bilderböcker, äventyr, spänning, sagor, historia, Science Fiction, sport och många fler. Eleverna läser både mer och utvecklar sin läsning snabbare med myON jämfört med traditionell undervisning vilket även är bevisat i flera vetenskapliga studier.

ATOS ZPD- lagom utmaning skapar utveckling

Utifrån elevens resultat på läsförståelsetestet får varje elev ett ATOS ZTP värde som är ett mått på texters komplexitet, som meningslängd, ordlängd, ordfrekvens och ordförrådsnivå. Detta värde är sedan grunden för de läsförslag som programmet ger eleven och används för att programmet ska matcha eleverna till läsmaterial. Generellt anses ATOS formeln i den engelskspråkiga världen idag som ett mycket tillförlitligt mått och skalan tar även hänsyn till om det är en skönlitterär bok eller en faktabok. ATOS gäller även på böcker för nybörjarläsare och tar hänsyn till om böckerna är avsedda för små barn eller för äldre nybörjarläsare. För att bestämma ATOS-nivån för en text analyseras hela texten, och följande variabler beaktas:

 • Hur långa ord (stavelser per ord)
 • Hur svåra ord (ordens svårighetsgrad)
 • Hur långa meningar (antal ord per mening)
 • Hur lång är texten/boken

vygotskiJs Proximalzonsteori

Det var den ryska psykologen Lev Vygotskij som introducerade den så kallade primalzonsteorin, ZPD (The Zone of Proximal Development) i slutet av 1920-talet. Vygotsky använde ZPD för att beskriva förhållandet mellan en elevs lärande och individens kognitiva utveckling. Proximalzonsteori är skillnaden mellan vad en individ klarar av att göra utan hjälp och vad den kan uppnå med hjälp och stöd. Att läsa inom det optimala intervallet som identifierats av ZPD är en nyckelkomponent för framgångsrik läsutveckling. Det handlar om att eleven utmanas med "lagom" svåra texter för att utveckla sin läsförmåga.

 VIll du Veta mer?

Följ upp aktivitet och läsutveckling

Allt som eleverna gör på myON registreras och kan följas upp och analyseras av läraren. 13 olika rapporter hjälper dig att förstå mer om dina elevers läsvanor, hur deras läsning utvecklas och ger unika insikter för  hur du på bästa sätt kan stötta dina elever och motivera dem att utvecklas vidare.

 • Antal påbörjade böcker
 • Antal utlästa böcker
 • Antal lästa sidor
 • Lästid (min/dag,vecka)
 • Läsvanor (tid på dygnet, veckodag)
 • Läsnivå (ATOS)
 • Läsförståelse (quiz)
 • Populära böcker, genre

Bevisad Läsutveckling även för elever med engelska som andra språk

Flera studier har visat att elever som läser böcker på eller över sin rekommenderade läsnivå, med myON minst 50 min per vecka  (i genomsnitt 10 min/per dag) ökade sin läsförmåga efter bara 6-8 veckor. Elever som läste en högre andel skönlitteratur utvecklade sin läsförmåga snabbare, än elever som läste en majoritet av faktaböcker.  Dessa studier visar även hur viktigt det är att ge EFL-elever möjlighet att läsa böcker som intresserar dem och att elever med engelska som andraspråk ges möjlighet att lyssna på texten samtidigt som de läser. Läs mer här.

Myon news - ta in världen i klassrummet

Med tilläggstjänsten myON News får dina elever tillgång åldersanpassade nyhetsartiklar av hög kvalitet om aktuella händelser så att de  kan hålla sig uppdaterade om de senaste nyheterna, upptäckter, världshändelser, sport, och mer.

Vad är myON News?

 • Varje vardag, 52 veckor om året publiceras 5 nya artiklar i tre olika läsnivåer.
 • Färdiga quizfrågor till varje artikel
 • Alla artiklar är tillgängliga på 5 språk: Engelska, franska, spanska, arabiska, mandarin
 • Eleverna får även tillgång till ett sökbart arkiv med tusentals publicerade artiklar
 • Förslag på böcker i myON som handlar om samma ämne