PASS logotyp

Normerad elevenkät FÖR ALLA ELEVERS VÄLMÅENDE

PASS normerade elevenkät gör det möjligt att enkelt och regelbundet få en bild av hur alla elever på skolan mår, ligga steget före  och vid behov sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede. Efter genomförd elevenkät ger PASS tydliga förslag på lämpliga forskningsbaserade åtgärder för att förbättra elevernas mående.  Med PASS ges dessutom alla elever en  möjlighet att känna sig mer hörda och sedda i skolan och det är lättare att uppmärksamma även de "osynliga eleverna". PASS är ett effektivt sätt att få med elevens röst i skolans systematiska elevhälsoarbete.

PASS kan användas av elever både i F-9 och gymnasiet vilket ger kommuner och skolgrupper möjlighet att få en "röd tråd" och arbeta långsiktigt med elevers välmående. Läs mer om PASS för kommuner här.

snabbt & enkelt

Elev som gör PASS enkät på dator

Eleverna loggar in med en PIN-kod till elevenkäten som tar 15-20 minuter att göra. Enkäten är självrättande och helt självinstruerande, inga förberedelser behövs. PASS kan användas av alla elever i grundskolan och gymnasiet.

BASERAT på Forskning

Nio faktorer som PASS enkäten mäter om elevers attityd till sig själva och skolan

PASS har tagits fram tillsammans med brittiska skolpsykologer och forskare på bland annat University of Oxford och Cambridge och identifierar orsaker till låga resultat, utmanande beteende och dålig närvaro samt stödjer effektivt planering, genomförande och utvärdering av skolans hälsofrämjande insatser.

TYDLIGA RESULTAT

Normerat resultat för elever i en klass för elevenkät om attityder till skola

Elevernas resultat är tillgängliga på individnivå direkt efter genomfört test och resultaten går även att analysera på klass, årskurs och skolnivå. Skolan och läraren får en tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer.

FINNS PÅ 28 olika språk!

Hej skrivet på många olika språk

För elever med annat modersmål än svenska är det möjlighet att låta dessa elever göra PASS elevenkäter översatt till sitt hemspråk. Totalt finns översättningar på 28 olika språk.

"MED PASS HAR VI NU MÖJLIGHET ATT ENKELT FÖLJA VARJE ELEV i F-3 REDAN FRÅN FÖRSTA SKOLÅRET BÅDE PÅ SKOLAN OCH HUVUDMANNANIVÅ"

Mats Östling, Utvecklingschef & Anders Floodh, IKT Samordnare Tierps Kommun

Läs mer

"MED PASS ELEVENKÄTER FÅR ALLA ELEVER KOMMA TILL TALS, ÄVEN DE SOM KANSKE INTE BRUKAR HÖRAS OCH SYNAS SÅ MYCKET.”

Birgitta Långberg

Bitr Rektor, Nya Elementar Skola, Stockholm

Läs mer

VILL DU VETA MER?

Forskningsbaserad metod

PASS (Pupil Attitudes to Self and School) är en global produkt ifrån GL Education som är Storbritanniens största leverantör av formativa bedömningar. Nästan 2 miljoner PASS-enkäter har genomförts under de senaste 5 åren av elever i 35 länder. PASS enkäten har tagits fram tillsammans med brittiska skolpsykologer och forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge. Enkätens frågor har visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar. Elevernas resultat mappas med förslag på lämpliga åtgärder som t.ex samtalsmodeller, dramaövningar och lektionsupplägg. En rad olika forskningsprojekt och Case Studies av PASS har genomförts i skolor runt om i världen t.ex: Nya Zeeland, Malaysia, Nigeria, Dubai,  Japan och i UK (England, Wales, Skottland Nord Irland).

Logo GL Education

HUR KAN PASS HJÄLPA ALLA ELEVER PÅ SKOLAN ATT MÅ BRA?

  • Genom att ta reda på vad eleverna tycker om skolan och sin egen inlärning
  • Hjälper skolan att reagera på förbättringsbehov som identifierats av eleverna
  • Utgör underlag för skolans strategier och åtgärdsprogram för att bibehålla elevernas välbefinnande i skolan
  • Tidigare upptäckt av elever med utmanande beteende, emotionellt utsatta elever och elever med eventuella psykiska problem
  • Objektivt verktyg för gemensam problemlösning kring elever i samarbete med föräldrar, skola och andra externa organ som stöder eleverna

SNABBT OCH ENKELT

På bara 20 min ger PASS elevenkät lärarna och skolan en direkt insikt i alla elevers uppfattning om sig själva och skolan som annars skulle vara svår att få. PASS hjälper skolan att identifiera ”osynliga hinder för lärande”, orsaker till låga skolresultat, utmanande beteende och dålig närvaro.

  • Läraren skapar PIN-koder i lärarmodulen som eleverna sedan loggar in med vid provtillfället.
  • Innehållet är anpassat efter elevens ålder (6-18 år) och består av 27 eller 50 olika påståenden som eleven tar ställning till.
  • Enkäten genomförs på 15-20 min
  • Rapporterna är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomförandet och ges både på individuell nivå och gruppnivå.
  • Tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer
Frågor om skolarbete för elevenkät för skola

SKulle du ha upptäckt Daniel en klass med 30 barn?

Skulle du ha upptäckt Daniel i en klass med 30 barn?

PASS GER ETT STANDARDISERAT MÅTT FÖR 9 FAKTORER

PASS elevenkäter innehåller ett antal för åldern anpassade påståenden som eleven ska ta ställning till. Påståendena bygger på nio standardiserade faktorer som tagits fram tillsammans med  forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge.  Dessa faktorer har genom omfattande forskning av brittiska skolpsykologer på 600,000 brittiska elever visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar.

Nio faktorer som mäter elevers attityder till sig själva och skolan

1.Känslor om skolan: Undersöker huruvida en elev känner sig trygg, säker och involverad i lärandegemenskapen. En låg poäng kan indikera känslor av socialt utanförskap och även potentiellt mobbning.

2.Upplevd inlärningsförmåga: Ger en inblick i en elevs nivå av självrespekt, beslutsamhet och öppenhet för lärande.

3.Elevens självaktning: Här särskilt inriktad på självmedvetenhet i egenskap av elev, och belyser olika nivåer av motivation och beslutsamhet.

4.Beredskap för lärande: Undersöker huruvida eleven känner sig ha verktygen på plats för att lära sig. Täcker områden som studiefärdigheter, uppmärksamhet och koncentration, tittar på elevens beslutsamhet och öppenhet för lärande. Denna faktor korrelerar närmast med beteendemässiga svårigheter i klassrummet.

5.Attityder till lärare: Mäter elevens uppfattningar om de relationer de har med vuxna i skolan. En låg poäng kan flagga för en brist på respekt för vuxna och skolans regler.

6.Allmän arbetsmoral: Uppmärksammar elevens önskemål och motivation för att lyckas i livet, här fokuserat på syfte och riktning, inte bara i skolan, utan vidare.

7.Tilltro till det egna lärandet: Identifierar en elevs förmåga att tänka självständigt och att uthärda när de möter en utmaning. Ser eleven sig som en person som ger upp vid första hindret eller ser de sig själva som en person med förmåga att fortsätta, även kallat ”grit”.

8.Attityd till närvaro: Erfarenheter visar att denna faktor korrelerar mycket högt med elevens faktiska närvaron 12 månader senare. Det möjligör för lärare att tidigare identifiera elever, samt arbeta fram strategier för att minska sannolikheten för skolfrånvaro.

9.Svarar mot läroplanens krav: Fokuserar mer snävt på skolbaserad motivation för att genomföra och slutföra läroplanbaserade uppgifter. Belyser även elevens inställning till kommunikation och samarbete.