Intervju: Hur använder ni PASS på Nya Elementar

2021-03-29
Birgitta Långberg biträdande rektor Nya Elementar berättar om hur skolan använder PASS

"Alla elever får komma till tals, även de som kanske inte brukar höras och synas så mycket."

Birgitta Långberg är biträdande rektor på Nya Elementar skola i Bromma utanför Stockholm. Skolan har använt Kartläggaren och mystudyweb sedan 2016 och PASS sedan vårterminen 2020. I en kort intervju berättar Birgitta hur de använder PASS i skolans elevhälsoarbete.

Vilka årskurser har ni gjort PASS med?

Alla våra 540 elever på högstadiet får göra PASS inför skolans mittterminskonferens, då alla lärare tillsammans går igenom varje elevs utveckling både betygsmässigt och socialt.  Om t.ex. en elevs betyg dippat i ett eller flera ämnen kan vi försöka identifiera orsaker och sätta in riktade insatser. Vi har tidigare använt oss av en ”trafikljusmodell” där lärarna har skattat alla elevers utveckling med rött, gult eller grönt. Där grön betyder att eleven utvecklas enligt plan, gult att eleven stannat till och rött att eleven backar i sin utveckling. Denna skattning av eleverna utgår från lärarens egen uppfattning men besvarar inte frågan om vad det beror på. Vi ville ha mer data utifrån elevernas perspektiv och ta reda på deras attityd till närvaro, lärare, skolans regler och har därför börjat använda PASS.

Hur använde ni resultaten?

Vi ville titta på hela grupper av elever som klasser och årskurser inklusive skillnader i attityder och mående bland flickor och pojkar. Vi ville också ha ett verktyg för att hitta specifika elever som behöver vuxenstöd. Vi gick igenom de olika frågeställningarna i arbetslagen och mentorerna för varje årskurs fick välja ut två bra saker och två mindre bra saker som framkommit av enkäten. Lärarna skulle även ta ut något i elevsvaren som ”överraskar” och något som ”bekräftar” det vi redan vet om eleverna. För att följa upp arbetet hade vi ytterligare en konferens där arbetslagen fick jämföra resultaten i enkäten med de mål arbetslagen satt upp för sitt utvecklingsarbete i augusti. Hur väl lirade det målet mot de behov som PASS visat?

Vad tillför PASS som ni inte redan vet?

Enkäten kompletterar vårt analysarbete med värdefull information om alla våra elever. Att kunna gå in på frågenivå och se vad varje elev har svarat på varje fråga gör att vi verkligen kan utgå från eleverna och elevens egen syn på sig själv som elev. Alla elever får komma till tals, även de som kanske inte brukar höras och synas så mycket.

Vad skiljer PASS från andra elevenkäter?

PASS ger oss mer information än t.ex elevenkäten som vi gör i skolan och där man bara får ett procentvärde att förhålla sig till. Det känns också bra att göra PASS varje termin och med alla elever, vilket är oftare än andra enkäter och som där oftast några få årskurser på en skola deltar i. Vi kan även följa en elevgrupp/elever över tid. Med så här unga människor så händer det ju ganska mycket under ett läsår, så det gäller att vi vuxna hänger med!