PASS - normerad och digital elevenkät för skolan

PASS (Pupil Attitudes to Self and School) är en normerad och självrättande digital elevenkät som ger skolan en heltäckande bild av varje elevs attityd till sig själv och skolan och gör det möjligt att i ett tidigare skede sätta in åtgärder vid behov. PASS är anpassat för att användas av elever från 6- 18 år.

PASS är en global produkt ifrån GL Education som är Storbritanniens största leverantör av formativa bedömningar. Nästan 2 miljoner PASS-enkäter har genomförts under de senaste 5 åren av elever i 35 länder.

snabbt & enkelt

Eleverna loggar in med en PIN-kod till testet som tar 15-20 minuter att göra. Testet är självinstruerande och självrättande. PASS kan användas av alla elever i grundskolan och gymnasiet  (6-18+ år)

MÄTER NIO FAKTORER

PASS identifiera orsaker till låga resultat, utmanande beteende och dålig närvaro och stödjer effektivt planering, genomförande och utvärdering av skolans hälsofrämjande insatser. Med hjälp av PASS hittar man de ”osynliga” barnen som kan vara svåra att fånga upp med andra metoder.

TYDLIGA RESULTAT

Elevernas resultat är tillgängliga på individnivå direkt efter genomfört test och går även att analysera på klass, årskurs och skolnivå. Skolan och läraren får en tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer.

28 olika språk!

Har du elever med annat modersmål än svenska?

Nu finns det möjlighet att låta dessa elever göra PASS elevenkäter översatt till sitt hemspråk. Totalt finns översättningar på 28 olika språk!