INTERVJU med ”Logoped Julia” om arbetet att anpassa Orthograph till svenska

2022-09-01

Foto: Privat

Julia Andersson är leg.logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik. I en kort intervju berättar hon om hennes del i arbetet med att anpassa Orthograph till svenska.

VARFÖR VILLE DU VARA MED OCH ANPASSA ORTHOGRAPH?

I mitt arbete som logoped inom skola träffar jag och utreder många elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är tydligt att det behövs mer material för träning och stödinsatser för dessa elever och framför allt behövs fler välfungerande och forskningsbaserade verktyg.

VAD GÖR EN LOGOPED I SKOLAN?

En logoped jobbar främst med träning för elever som behöver stöd i sin läs och skrivutveckling. Men det kan också handla om att stödja och handleda personal eller vara med och stötta i utredningar. Jag tycker att logopeder borde vara ett obligatoriskt inslag i elevhälsan. I samarbete med övriga professioner inom elevhälsan skulle vi logopeder kunna bidra till att ge alla elever i skolan ett ännu bättre språkligt stöd både på grupp och individnivå.

VARFÖR SKA ELEVER TRÄNA STAVNING?

Stavning handlar om ordkunskap och att förstå hur orden är uppbyggda. Är du säker på stavningen frigörs kapacitet som du i stället kan använda för att utveckla dina texters innehåll och du får mer flyt i ditt skrivande. Att kunna utrycka sig i skrift är mycket viktigt i vårt samhälle och om jag stavar fel kanske jag uppfattas fel och mitt budskap med texten kanske inte heller når fram till mottagaren.

HUR GJORDES URVALET AV ORD I ORTHOGRAPH?

Orden som tränas i Orthograph är så kallade ”vanliga ord” (högfrekventa ord) och vanliga stavningsregler som dubbelteckning,tj-ljudet, sj-ljudet, ng-ljudet och sammansatta ord. Men vi ville också ha utmaning och progression för eleverna så därför finns även mer svårstavade ord som lånord, retroflexer, sammansatta ord och ”ord som låter lika men stavas olika” med i programmet.

VILKA ELEVER KAN ANVÄNDA ORTHOGRAPH?

Att lära sig stava är en process. I svenskan har vi ganska många stavningsregler, till exempel kan ett ljud skrivas på flera olika sätt.  Man övar också sin läsförmåga när man skriver. När du skriver ett ord och du vet hur du ska skriva det rätt så gör du också ”ordet till ditt”. När du sedan möter samma ord i en text så känner du ordet och det blir då också bättre flyt i din läsning.

För att kunna träna effektivt med Orthograph är det viktigt att eleven har ”knäckt läskoden”, alltså kunna läsa korta ord. Eleven ska även kunna skilja på konsonant och vokalljud innan de börjar arbeta Orthograph.

HUR SKILJER SIG ORTHOGRAPH FRÅN ANDRA LÄROMEDEL?

Framför allt så innehåller Orthograph många fler ord (2000+) att träna på än andra läromedel. Det är också mycket enkelt att anpassa träningen för varje elev så att tiden verkligen läggs på det som eleven behöver träna på. Att programmet förstärker orden på flera olika sätt genom toner, färger, och strukturer ger eleven flera ingångar i lärandet. Intensivträningsupplägget i Orthograph är också mycket bra!