PASS ger ett standardiserat mått för 9 faktorer

PASS elevenkäter innehåller ett antal för åldern anpassade påståenden som eleven ska ta ställning till. Påståendena bygger på nio standardiserade faktorer som tagits fram tillsammans med  forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge.  Dessa faktorer har genom omfattande forskning av brittiska skolpsykologer på 600,000 brittiska elever visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar.

Nio faktorer som PASS enkäten mäter om elevers attityd till sig själva och skolan

1.Känslor om skolan: Undersöker huruvida en elev känner sig trygg, säker och involverad i lärandegemenskapen. En låg poäng kan indikera känslor av socialt utanförskap och även potentiellt mobbning.

2.Upplevd inlärningsförmåga: Ger en inblick i en elevs nivå av självrespekt, beslutsamhet och öppenhet för lärande.

3.Elevens självaktning: Här särskilt inriktad på självmedvetenhet i egenskap av elev, och belyser olika nivåer av motivation och beslutsamhet.

4.Beredskap för lärande: Undersöker huruvida eleven känner sig ha verktygen på plats för att lära sig. Täcker områden som studiefärdigheter, uppmärksamhet och koncentration, tittar på elevens beslutsamhet och öppenhet för lärande. Denna faktor korrelerar närmast med beteendemässiga svårigheter i klassrummet.

5.Attityder till lärare: Mäter elevens uppfattningar om de relationer de har med vuxna i skolan. En låg poäng kan flagga för en brist på respekt för vuxna och skolans regler.

6.Allmän arbetsmoral: Uppmärksammar elevens önskemål och motivation för att lyckas i livet, här fokuserat på syfte och riktning, inte bara i skolan, utan vidare.

7.Tilltro till det egna lärandet: Identifierar en elevs förmåga att tänka självständigt och att uthärda när de möter en utmaning. Ser eleven sig som en person som ger upp vid första hindret eller ser de sig själva som en person med förmåga att fortsätta, även kallat ”grit”.

8.Attityd till närvaro: Erfarenheter visar att denna faktor korrelerar mycket högt med elevens faktiska närvaron 12 månader senare. Det möjligör för lärare att tidigare identifiera elever, samt arbeta fram strategier för att minska sannolikheten för skolfrånvaro.

9.Svarar mot läroplanens krav: Fokuserar mer snävt på skolbaserad motivation för att genomföra och slutföra läroplanbaserade uppgifter. Belyser även elevens inställning till kommunikation och samarbete.