Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?

2017-10-13
Elever som arbetar med digitala läromedel i ett klassrum

Idag presenterades den mycket intressanta rapporten "Digital Tools in Education" av Carla Haelermans hos SNS i Stockholm på ett mycket välbesökt seminarium. Carla Haelermans är Assistant Professor, Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) vid Maastrichtuniversitetet.

Vad visar internationell forskning?

Rapporten går igenom tidigare internationell forskning som har visat på begränsade resultat av att använda IKT inom utbildning och undervisning. En av drivkrafterna bakom Carlas forskning var att vetenskapligt undersöka ifall detta stämmer. Några intressanta samband ifrån genomgång av tidigare forskning.

 • - Allmänna investeringar inom IKT utan ett direkt syfte ger i bästa fall blandade resultat
 • - Det finns vissa begränsade positiva effekter av att komplettera traditionell klassrumsundervisning med digitala läromedel och verktyg
 • - För utvecklingsländer finns tydliga positiva effekter av att använda IKT
 • - Det finns positiva effekter av att använda IKT inom matematik och för vissa moment av språkträning men ej för generell språkträning
 • - Effekter av IKT inom utbildning beror mycket på hur det används och att det finns ett tydligt pedagogiskt och didaktiskt syfte

svaga elever tjänar mest på att använda digitala verktyg

Rapporten omfattar också åtta vetenskapliga undersökningar som har genomförts på holländska elever i årskurs 7-9 för undersöka effekterna av IKT i undervisning. De vetenskapliga studierna har genomförts under ett antal år på ett tillräckligt stort antal elever för att ge signifikanta resultat. Undersökningen omfattar olika verktyg som t.ex digitala tester (med och utan återkoppling), digitala läromedel och tjänster för läxhjälp i ett eller flera ämnen samt användande av Smartboards.

 • - Det finns positiva effekter av använda IKT inom matematik och för vissa områden inom språk som rättstavning och grammatik
 • - Möjligheten att individualisera undervisningen är en av förklaringar bakom de positiva effekterna
 • - IKT är effektivt för instruktioner och övningar som går att automatisera
 • - Den största positiva effekten av att använda IKT verktyg ges hos svaga elever och starka elever den minsta
 • - Digitala tester och övningar (med och utan direkt feedback) ger positiva resultat
 • - Läraren har en mycket stor roll i hur effektivt IKT fungerar i ett klassrum och att det finns ett tydligt syfte med användande av IKT i undervisningen

Läraren har en mycket viktig roll

Rapporten har också ett antal forskningbaserade rekommendationer om hur IKT skall implementeras och användas effektivt i skolan

 • - Det är mycket viktigt att skolor gör ett medvetet val av vilka IKT verktyg de använder och syftet med att använda IKT verktygen
 • - Kontinuerlig träning av all personal som arbetar med IKT, med fokus på undervisande lärare
 • - Inkludera lärarna i IKT arbetet och förankra utrullning av verktyg bland lärarna. Ett sätt att göra detta är att intresserade lärare är de första som testar ett IKT verktyg och sedan sprider kunskapen till sina kollegor.

För att läsa rapporten i dess helhet klicka här.

Carla Haelermans

Carla Haelermans