“Elever med attityd” – hur skapar jag en bra relation med alla mina elever!?

2019-10-15
Ung lärare som sitter på en bänk och tittar ut genom fönstret

Elever med attityd - elever som utmanar!

- "Du känner inte mig!" och - "Jag bryr mig inte!" säger eleven utan att se på mig. Det är en sån där elev, ni vet som alltid verkar skeptisk och ifrågasätter allt. Som utmanar och trotsar skolan regler och har en tråkig attityd till vuxna i skolan. Som lärare vet jag att elever med detta beteende, om de får fritt spelrum kan påverka en hel klass negativt, skapa oro och dålig stämning i klassrummet. Det blir helt enkelt inte en bra arbetsmiljö för någon. Vad kan då jag som lärare göra?

Relationen mellan lärare och elev spelar roll!

Alla lärare vet ju hur viktig relationen mellan elev och lärare är. Forskning visar dessutom att relationen även spelar stor roll för elevens motivation i skolarbetet. Ett gott förhållande mellan elev och lärare ökar motivationen och förbättrar en elevs uthållighet, kreativitet, vitalitet, självkänsla, allmänt välbefinnande och akademiska resultat. Därför är det mycket viktigt för elever att känna en bra koppling till de lärare och andra vuxna eleven möter i skolan.

En studie av över 2,500 studenter i Storbritannien, Sammons et al. (2014) , fann att elever som uppfattar att de har goda, respektfulla och rättvisa relationer med sina lärare får betydligt högre examensbetyg vid 16 års ålder. Studien fann att ”elever är mer benägna att söka hjälp från de lärare som de kan lita på och som de tycker är vänliga och icke-dömande”. Positiva relationer mellan lärare och elev visade sig också öka elevernas engagemang och prestation, medans negativa lärar-elevrelationer hade motsatt effekt. De elever som uppfattar sina lärare som kalla och okänsliga uppvisade lägre nivåer av inneboende motivation i klassrummet och hade även lägre akademiska resultat.

Ett av världens största institut för forskning SRI International (2018) föreslår följande tre faktorer som viktiga för relationen mellan lärare och elev och för att främja ”grit”, uthållighet hos elever :

 • - När elever tycker att de behandlas rättvist och med respekt
 • - När elever upplever att läraren har höga förväntningar på dem
 • - När elever känner att deras lärare bryr sig om dem

Hur skapar jag bra relationer med mina elever?

Både äldre och yngre elever trivs i förutsägbara miljöer. Lärare som upprättar och upprätthåller tydliga rutiner, förväntningar och svar på elevernas beteende lägger grunden för positiva relationer. Detta eftersom konsistens i rutiner och relationer "minskar kognitiv belastning och ångest och stödjer engagerat lärande" (Darling-Hammond et al., 2018 ). Det betyder alltså att i en förutsägbar miljö, där eleverna känner sig trygga, blir eleverna också mer kapabla och villiga att lita på både kamrater och vuxna och våga ta risker. Detta gäller särskilt de elever som tidigare upplevt negativa lärarrelationer, personliga trauma eller annan instabilitet utanför skolan.

Forskning (Cahill et al., 2004; Johnson, 2008) har visat att lärare effektivt och med ganska små medel, men som över tid kommunicerar omsorg och intresse, kan utveckla personliga band med sina elever. Vad gör då en lärare som har bra relationer med sina elever?

 • - Jag lyssnar noga och har alltid tid för mina elever när de behöver det
 • - Jag upprätthåller höga förväntningar på att mina elever anstränger sig för att nå läroplanens mål
 • - Jag är optimistisk när det gäller alla elever- även när de uppvisar utmanande beteenden
 • - Jag pratar med varje elev individuellt och intresserar mig för eleverna och deras intressen
 • - Jag är stolt över mina elever och firar med dem när de lyckas
 • - Jag vågar visa mig sårbar ibland och delar personliga aspekter av mitt liv med mina elever.

Checklista - för bättre relationer:

 • - Använder jag ett positivt och bekräftande språk med mina elever?
 • - Säkrar jag att jag har mer positiva än negativa interaktioner med varje elev varje dag?
 • - Tillhandahåller jag möjlighet för elever att ge feedback på flera sätt (skriftligt, i gruppsamtal, individuellt samtal etc.)?
 • - Visar jag att jag litar på elevernas självständighet och förmåga att ta ansvar?
 • - Visar jag intresse för den enskilda elevens behov?
 • - Visar jag empati för mina elevens tankar, känslor och åldersrelaterade problem?
 • - Hanterar jag min egna frustration och stress på ett hälsosamt sätt?

En stressad lärare, är ofta en dålig lärare!

Larmrapporterna ifrån skolan duggar tätt, lärarna rapporterar hög daglig stress, både från organisatoriska utmaningar och den känslomässiga tröttheten av att arbeta med elever, särskilt i grupper med många utmanande elever. Denna epidemi leder inte bara till negativa resultat för lärarna själva, inklusive dålig hälsa och välbefinnande, utan påverkar också resultaten för eleverna på grund av lärares lägre prestationer och en högre omsättning på lärare i skolorna.

Ett viktigt steg för att förbättra relationer mellan elever och lärare är alltså att minska och mildra lärares stress. För att använda "flygplans- metaforen", i händelse av en nödlandning på ett flygplan, uppmans den vuxne att först ta på sig sin egen syrgasmask , det vill säga, ta hand om sig själv, innan hon hjälper andra. På samma vis är den lärare som har ett starkt organisatoriskt stöd från skolans ledning och som effektivt hanterar jobbets oundvikliga stressfaktorer, bättre rustade för att sköta om sina relationer med eleverna. En skola som systematiskt och förebyggande arbetar med och utvecklar skolans psykosociala arbetsmiljö har alltså mycket bättre förutsättningar att skapa goda relationer och högre akademiska resultat. Med PASS digitala elevenkäter får skolan ett verktyg som effektivt stödjer planering, genomförande och utvärdering av skolans hälsofrämjande insatser. PASS identifierar orsaker till låga resultat, utmanande beteende och dålig närvaro och hittar även de ”osynliga” eleverna,  som kan vara svåra att fånga upp med andra metoder.

Nio faktorer som mäter elevers attityder till sig själva och skolan

PASS faktor 5 "Attityd till lärare"

PASS elevenkäter bygger på nio standardiserade faktorer som tagits fram tillsammans med  forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge.  Dessa faktorer har genom omfattande forskning av brittiska skolpsykologer på 600,000 elever visat sig vara väsentligt kopplade till en elevers välmående och skolframgångar. I en serie blogginlägg kommer jag skriva om dessa faktorer.

Klicka HÄR ifall du är nyfiken på PASS och vill testa direkt?