DIGITALT LÄROMEDEL FÖR Åk 4-9

mystudyweb är ett digitalt läromedel för årskurs 4-9 i matematik, svenska och engelska skapat tillsammans med lärare och specialpedagoger. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.  Resultat och analysdelen gör det enkelt för läraren att följa upp elevens utveckling och framsteg.

lektioner

Lektion i engelska om grammatik på digitala läromedlet mystudyweb

På mystudyweb finns ca. 500 videolektioner i svenska, engelska och matematik för åk 4-9. Lektionerna följer aktuell kursplan för varje ämne och kan användas både som läromedel och för läxhjälp. Alla lektioner och övningar är skapade av erfarna lärare som brinner för undervisning.

övningar

Övning i matematik på digital läromedlet mystudyweb

Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som ytterligare hjälper eleven att förstå det aktuella innehållet och totalt finns det över 10,000 övningar på mystudyweb. Eleverna får poäng och kan samla ugglor för gjorda övningar och uppdrag. Det finns även olika topplistor som ökar motivationen.

Drillaren

Övning i svenska på Drillaren

Med Drillaren kan eleven repetera specifika arbetsmoment inom matematik, svenska och engelska. Perfekt för att "gnugga in" gångertabellerna eller öva engelska oregelbundna verb. Behöver du öka ditt ordförråd eller träna stavning är Drillaren något för dig!

Uppföljning

Översikt över elevers resultat i lärarmodulen i mystudyweb

Lärarmodulen innehåller en rad funktioner som underlättar individualiserad undervisning samt frigör lärarens tid. Alla elevers resultat och aktiviteter sparas och är enkla att analysera både på elev- och gruppnivå. Kopplingen till Kartläggaren hjälper eleven att snabbt och enkelt fokusera på de områden som eleven behöver arbeta med.

SPSM logotyp

Uppdatering med stöd av SPSM

Under 2019 genomfördes  ett projekt med stöd av Specialpedagogiska Skolmyndigheten för att öka användarvänlighet av mystudyweb för  följande elevgrupper: Elever med läs- och skrivsvårigheter, NPF elever (Adhd, AST), elever som behöver hjälp med avgränsning och igångsättning och elever som behöver träna arbetsminne.

VILL DU VETA MER?

Varför välja mystudyweb?

Uppskattat

Tummen upp

Både lärare och elever uppskattar att det går fort att komma igång med mystudyweb då eleverna kan börja arbeta med sin individuella arbetsplan från Kartläggaren direkt i anslutning till genomfört test. Stor variation i innehållet av övningarna och den tydliga arbetsgången gör att mystudyweb även lämpar sig väl för självstudier.

individualiserA

Bild på en hjärna

Det är lätt att anpassa undervisningen efter varje enskilds elevs behov genom det automatiska urvalet av uppgifter som Kartläggarens IAP förslag ger. Då alla elever har tillgång till allt material i ämnet oavsett vilken årskurs eleven går i, är det enkelt både för elever som behöver fylla i luckor och för elever som vill ha mer utmaning att fördjupa sina kunskaper på egen hand.

Frigör tid

Bild på klocka

mystudyweb innehåller en rad funktioner som är tidsbesparande både för läraren och eleverna då både resultat och aktiviteter sparas och är lätta att analysera. Många funktioner är utvecklade tillsammans med lärare och nya funktioner och förbättringar lanseras kontinuerligt.

TYDLIGA GENOMGÅNGAR OCH SJÄLVRÄTTANDE ÖVNINGAR

Videolektionerna för varje ämne ger eleverna en grundlig genomgång av det aktuella momentet och viktiga begrepp förklaras med text och bild. Till varje lektion finns självrättande övningar med fullständiga lösningar som riktar sig till elever som strävar mot såväl grundläggande samt högre mål. Den stora övningsbanken ger eleven goda möjligheter att träna och repetera på just de områden eleven behöver träna på.  De fullständiga lösningarna ger också eleven en bättre möjlighet att "lära av sina fel" än vad ett traditionellt facit ger.

MATEMATIK

Lektion på mystudyweb om sannolikhet i ämnet matematik

mystudyweb Matematik omfattar hela det centrala innehållet i matematik för åk 4-9. Taluppfattning, geometri, algebra, olika metoder för problemlösning och specialiserad färdighetsträning med Drillaren ger eleven stor variation i lärandet.  Vår övningsbank med exempeluppgifter ifrån gamla Nationella prov för åk. 3, åk. 6 och åk. 9 innehåller över 250 övningar för eleverna att testa sina kunskaper emot.

 • Taluppfattning och tals användning
 • Geometri
 • Algebra och ekvationer
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Metoder vid problemlösning
 • Nationella Prov – Exempel på provuppgifter

SVENSKA

mystudyweb Svenska innehåller bland annat en samlad bild av svenska språkets basgrammatik och stavningsregler. Området läsförståelse presenteras för eleverna både i form av olika teman och de olika strategier för läsförståelse.  Att kunna känna igen, förstå och skriva olika slags texter (genrer) har blivit allt viktigare och Skrivarskolan tar upp och förklarar olika typer av texter och textgenrer.

 • Stavningsregler, Skrivarskolan
 • Läsförståelsestrategier
 • Läsförståelse – Tema
 • Grammatik – Ordklasser /Satsdelar
 • Antonymer/Synonymer – Drillaren
 • Liknelser och ordspråk – Drillaren
 • Svåra ord,  Stavning – Drillaren
 • Verb – Drillaren

ENGELSKA

mystudyweb Engelska ger eleverna en samlad bild av basgrammatik samt grundläggande förståelse för uttal och ljudskrift (fonetik). Med många bilder och modellmeningar på "vardagsspråk" får eleverna också en god förståelse för det språkmönster och de regler som behövs för att kunna tala och skriva korrekt engelska. I läsförståelselektionerna möter eleverna spännande och roliga teman på ett modernt och lättillgängligt språk.

 • Grammatik
 • Fonetik
 • Läsförståelse – Tema
 • Idioms and expressions – Drillaren
 • Opposites – Drillaren
 • Spelling – Drillaren
 • Synonyms – Drillaren
 • Verbs – Drillaren

DRILLAREN - INtegrerad färdighetsmodul

Med Drillaren repeterar och befäster eleven specifika arbetsmoment och begrepp inom matematik, svenska och engelska för åk. 4-9. De slumptalsgenererade uppgifterna kompletterar övrigt material på mystudyweb. Drillaren passar bra för elever som behöver "gnugga in" multiplikationstabeller, öva oregelbundna verb, öka sitt ordförråd eller träna stavning på ett lättsamt vis.  Eleverna hittar till Drillaren på mystudyweb startsida och innehållet för varje ämne presenteras i en separat och tydlig meny. Arbete med Drillaren ger precis som övriga övningar i mystudyweb eleverna kunskapspoäng (KP).

MATEMATIK

Övning i multiplikationstabellen på Drillaren

Här får eleverna träna "tiokamrater","dubbelt/hälften" och multiplikationstabellerna och öppna utsagor med de fyra räknesätten. Växla mellan bråk och procentform, träna på olika prefix och  enhetsomvandling för längd, vikt, volym och tid  och avrundning av tiotal, hundratal och tusental.

 • Addition
 • Subtraktion
 • Multiplikation
 • Division
 • Enheter
 • Bråk och procent
 • Avrundning

SVENSKA

Övning i stavning i Drillaren

Lyssna på ordet och försök stava det rätt! Träna på att böja svenska verb i olika tempusformer. Utöka ordförrådet med synonymer, motsatsord och  roliga liknelser och ordspråk. Testa hur många riktigt svåra ord du kan. Övningarna innehåller även  allmänna skolord, vanliga ord och begrepp som eleverna kan möta i läroböcker i svenska, matematik SO och NO.

 • Antonymer och synonymer
 • Liknelser och ordspråk
 • Stavning
 • Svåra ord
 • Skolord
 • Verb

ENGELSKA

Övning i motsatsord i engelska på Drillaren

Lyssna på ordet och försök stava det rätt! Träna på att böja engelska verb i olika tempusformer. Utöka ordförrådet i engelska  med synonymer, motsatsord och  roliga liknelser och ordspråk. Testa hur många svåra engelska ord du kan!

 • Idioms and Expressions
 • Opposites
 • Spelling
 • Synonyms
 • Verb