hur fungerar pass?

På bara 20 min ger PASS elevenkät lärarna och skolan en direkt insikt i alla elevers uppfattning om sig själva och skolan som annars skulle vara svår att få. PASS hjälper skolan att identifiera ”osynliga hinder för lärande”, orsaker till låga skolresultat, utmanande beteende och dålig närvaro.

 • Läraren skapar PIN-koder i lärarmodulen som eleverna sedan loggar in med vid provtillfället.
 • Innehållet är anpassat efter elevens ålder (6-18 år) och består av 27 eller 50 olika påståenden som eleven tar ställning till.
 • Enkäten genomförs på 15-20 min
 • Rapporterna är tillgängliga i lärarmodulen direkt efter genomförandet och ges både på individuell nivå och gruppnivå.
 • Tydlig sammanställning med markeringar utifrån vetenskapliga kriterier över vilka områden som är riskfaktorer

varför använda Pass?

 • Ta reda på vad eleverna tycker om skolan och sin egen inlärning
 • Utmanar skolans egen bild av skolan och dess elever
 • Hjälper skolan att reagera på förbättringsbehov som identifierats av eleverna
 • Utgör underlag för skolans strategier och åtgärdsprogram för att bibehålla elevernas välbefinnande i skola
 • Tidigare upptäckt av elever med utmanande beteende, emotionellt utsatta elever och elever med eventuella psykiska problem
 • Objektivt verktyg för gemensam problemlösning kring eleven, samarbete med föräldrar, skola och andra externa organ som stöder eleverna.