5 goda skäl till att elever bör träna stavning

2023-02-13
Elev som tränare staving

De senaste årens ökade användande av sociala medier där kommunikation oftast sker via korta textmeddelanden och emojis har medfört att  informellt språk blivit mer acceptabelt och stavningen av orden som skrivs anses som mindre viktig. Det är därför lätt att tro att det inte är mödan värt att lägga tid på att träna stavning i skolan. Men paradoxalt nog så  samtidigt som världen blir mer och mer digital så ökar också kraven på språkliga färdigheter. I framtiden kommer kraven på att förstå och tolka olika typer av text  och att själv kunna utrycka sig väl i text troligtvis bara öka. Här är fem goda skäl till att elever bör träna stavning:

1. MER FLYT I SKRIVANDET

Att kunna utrycka sig i skrift är mycket viktigt i vårt samhälle och om jag stavar fel kanske jag uppfattas fel och mitt budskap med texten kanske inte heller når fram till mottagaren. Stavning handlar om ordkunskap och att förstå hur orden är uppbyggda. Är du säker på stavningen när du skriver frigörs kapacitet som du i stället kan använda för att utveckla dina texters innehåll och du får mer flyt i ditt skrivande.

2. BÄTTRE LÄSFLYT

Att lära sig stava är en process. I svenskan har vi ganska många stavningsregler, till exempel kan ett ljud skrivas på flera olika sätt.  Man övar också sin läsförmåga när man skriver. När du skriver ett ord och du vet hur du ska skriva det rätt så gör du också ”ordet till ditt”. När du sedan möter samma ord i en text du läser så känner du ordet och behöver inte fastna, det blir då också bättre flyt i din läsning.

3. ÖKAT SJÄLVFÖRTROENDE

Att obehindrat kunna producera olika typer av texter och att kommunicera i skrift i olika typer av situationer är redan ett grundkrav i många yrken. I framtiden tros kraven på dessa färdigheter öka i takt med att mängden text vi möter i vardagen förväntas öka med den tekniska utvecklingen i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Att känna sig säker på och inte behöva tveka när du skriver ord i en text ger ett självförtroende som skapar en vilja att skriva.

4. Eleverna vill stava rätt

Camilla Forsberg vid Linnéuniversitetet som forskat om skrivundervisningen i förskoleklassen och grundskolan pekade i sin avhandling 2021 på att det ofta är barnen som driver den så kallade färdighetsdiskursen, det vill säga att de vill träna stavning och grammatik, medan lärarna försöker stimulera barnens kreativitet och lust. Hennes tolkning är att barn har ett inneboende behov av att göra rätt.

5. bra LÄROMEDEL MED FOKUS PÅ STAVNING

Det behöver inte vara tråkigt eller svårt att träna stavning med eleverna.  Med det forskningsbaserade läromedlet Orthograph tränar eleverna med hjälp av flera olika sinnen effektivt skriv- och stavningsregler för över 2000 svenska ord under 8-12 veckor. Träningen är intensiv och  individualiserad så att varje barn tränar på de ord de behöver samt effektiv då barnen har 30% mindre stavfel efter 12 veckor jämfört med andra läromedel.