LÄromedel I SVENSKA med fokus på stavning FÖR ÅK 2-6

Orthograph är ett lekfullt och engagerande läromedel som tränar den språkliga inlärningsprocessen. I olika spel tränar eleverna effektivt svenska språkets olika skriv- och stavningsregler med över 2000 svenska ord. Den individuella träningen med Orthograph ökar elevens fonologiska medvetenhet, ordförråd och språkrytm, vilket ger eleven ett bättre skriv- och läsflyt. Effekten av lärande med Orthograph är vetenskapligt bevisat – även för elever med dyslexi. 

För att kunna träna effektivt med Orthograph ska eleven kunna skilja på konsonant och vokalljud, ha "knäckt läskoden" och kunna läsa korta ord. Orthograph passar därför bäst för elever i åk 2-6 samt för äldre elever som behöver öva mer på stavning.

Orthograph

FONOLOGISK MEDVETENHET

Orthograph stimulerar processer för att länka talat och skrivet språk i hjärnan genom multisensorisk inlärning. Med olika strukturer, färger, former och ljud får hjärnan hjälp att automatisera och koppla ihop ljud och bokstäver, vilket även är grunden för läsningen.

Flicka med dator som arbetar med Orthograph

INDIVIDUELL TRÄNING

Ortograph är designad för självständig träning hemma eller i skolan under 15-20 minuter, minst 3 gånger per vecka under 8-12 veckor. Programmet är adaptivt och känner igen elevens styrkor och svagheter och anpassar uppgifter efter hur eleven kan lära sig bäst och snabbast.

UPPMUNTRAN BELÖNING

Att ha roligt och bli belönad för prestationer spelar en central roll för framgångsrikt lärande. Med Ortograph belönas korrekt stavade ord med poäng, stjärnor och diamanter som barnet sedan kan använda för att köpa karuseller, berg-och-dalbanor mm  och lägga till funktioner till sin egen personliga nöjespark.

TYDLIGA RESULTAT

Med Ortograph Coach får läraren koll på varje elev och en bra överblick av klassens resultat och framsteg:  Hur ofta och hur länge har eleven tränat? Vilka ord, phonem och graphem  behärskar eleven? Det är enkelt att involvera vårdnadshavare med regelbunden e-post kommunikation utifrån färdiga mallar eller skriva ut olika diplom till eleverna efter genomförd träning.

VILL DU VETA MER?

INTERVJU: SÅ JOBBAR LÄRARNA ANNELI OCH MARITA MED ORTHOGRAPH I ÅK.3

Anneli Söderberg och Marita Edström, Legitimerade lärare, Östtegs skola, Umeå
Läs mer
INTERVJU: "LOGOPED JULIA" BERÄTTAR OM ARBETET MED ANPASSA ORTHOGRAPH TILL SVENSKA

Julia Andersson, leg. Logoped med vidareutbildning inom specialpedagogik
Läs mer

MULTISENSORISKT LÄRANDE - SPEL SOM TRÄNAR HJÄRNAN

Orthograph tränar den språkliga inlärningsprocessen med hjälp av färger, former, strukturer och ljud som hjälper hjärnan att automatisera och koppla ihop ljud och bokstäver. Att hjärnan får använda fler sinnen förstärker och ger eleven fler ingångar i lärandet. Effektiviteten av multisensoriskt lärande är bevisat i ett antal vetenskapliga studier– även för elever med dyslexi!

FÄRGER

Ortograph startar med spelet "Färger" där lär sig eleven vilken färg och vilket ton som hör till varje bokstav. Ganska snart lär sig eleven vilken färg och vilket ton en viss bokstav har. Spelet stimulerar processer för att länka talat och skrivet språk i hjärnan.  Denna automatiserade kunskap är grundläggande för läs- och skrivinlärning.

DELA UPP ORD

I spelet "Dela upp ord" tränar eleven på att dela upp ord i stavelser, som sedan delas upp i bokstäver. När ett ord delas upp blir ordet lättare att läsa och skriva.  Istället för att läsa och skriva alla bokstäver på en gång hittar eleven ordets mindre delar och skriver dem efter varandra så att ordet bildas. Att dela upp ord på detta sätt hjälper eleven att placera ut bokstäverna i rätt ordning.

STAVA RÄTT

I spelet "Stava rätt" ska eleven skriva ordet som Ortograph läser upp. Eleven behöver vara uppmärksam på färger, antal bokstäver och former. Färgerna är det samma som i spelet "Färger" och formerna är detsamma som i spelet "Dela upp ord". Bokstäver som tillsammans bildare ett ljud kopplas ihop med en färgad yta. Ordet blir uppläst och ordets melodi spelas. När eleven skriver rätt bokstav hörs en ton som tillhör den bokstavens färg. Om eleven skriver fel, hörs en fel-ton. På så sätt hjälper färger, former och toner eleven att undvika skrivfel och minnas den rätta stavningen.

BASERAT PÅ INTERNATIONELL FORSKNING

Orthograph har utvecklats av ett team av tyska och schweiziska forskare som noggrant har studerat hur processen för att lära sig språk ser ut. Träning med Orthograph främjar utveckling och koordinering av de områden i hjärnan som ansvarar för fonologisk medvetenhet. Vetenskapliga studier visar att både elever med diagnosen Dyslexi och elever utan diagnos gjorde färre felskrivningar både på bokstavsljud och när de skrev helord efter bara 4 veckors träning med Orthograph. Man såg även att skillnaden mellan dessa elevgrupper minskade över tid. Dessutom noterade forskarna att alla barn som tränat med Orthograph också visade förbättringar i att stava okända ord, vilket visar att överföringen av kunskaper och färdigheter är befäst och kan användas även i situationer utanför träningen.

BEVISAD EFFEKT - ÄVEN FÖR ELEVER MED DYSLEXI!