Intervju: Hur använder ni Kartläggaren i ert elevhälsoarbete på Jensen Education?

2020-04-22

Ina Dannfors och Glenn Roswall

"Kartläggaren hjälper oss att säkerställa likvärdigheten mellan våra olika skolor och att ingen elev hamnar mellan stolarna. "

JENSEN Education har använt Kartläggaren sedan hösten 2015. I en kort intervju med Ina Dannfors, verksamhetschef för elevhälsan och Glenn Roswall, projektledare kvalitetsstaben, berättade de för mig hur Jensen grundskolor och gymnasium genomför kartläggning med ca 2,500 elever årligen. 

Varför använder ni Kartläggaren?

Det började för ungefär 5 år sedan med att några av våra skolor använde Kartläggaren och eftersom de gillade verktyget så spred det sig till fler skolor och sedan togs ett centralt beslut att alla våra elever i åk.6-9 + åk.1 på gymnasiet ska testas med Kartläggaren. Man kan säga att behovet växte fram underifrån och nu har Kartläggaren blivit en viktig pusselbit i kvalitetsarbetet på alla våra 19 skolor.

Hur organiserar ni proven?

Kartläggaren är en del i vår ”Onboarding period” för alla elever i början av varje nytt läsår. Skolorna brukar göra förtest i augusti-september och eftertest i januari-februari. Det är viktigt att det finns tid för träning mellan förtest och eftertest och att man gör eftertesten så att det finns tid kvar under våren att hinna följa upp och sätta in eventuella åtgärder. Gemensam ”deadline” för alla skolor har varit sista september och sista februari. Alla lärare erbjuds en introduktion med webbinarium, instruktionsfilmer och praktiska tips före kartläggningen. Eleverna får instruktioner om att ta med dator, hörlurar och en ”tystläsningsbok” till provtillfället gällande grundskolorna.

Hur använder ni resultaten?

Vi sammanställer alla skolors resultat centralt vilket ger oss ett bra underlag för hur våra skolor ligger till i relation mot normen för elever i hela landet och i rektorsgruppen redovisas de olika skolornas resultat årskursvis. I skolinspektionens senaste enkät ligger JENSEN Education i topp på att ge eleverna stimulans och det tror vi bland annat beror på att vi genom att använda Kartläggaren vet vi vilka skolor som har bra resultat och genom detta kan vi lära av varandra samt fortsätta att göra mer av det vi redan gör bra. 

Vad får skolan ut av att använda Kartläggaren?

Vi tycker det är bra att enkelt kunna följa eleverna genom hela högstadiet och att snabbt få vetskap om vilka kunskaper våra elever har med sig när de börjar i åk.1 på gymnasiet. Kartläggaren ger oss en snabb överblick av vilka elever som ligger över eller under normen. Även ämnesstarka elever som redan ligger långt före sina klasskamrater i något ämne kan vi fånga upp. Vissa skolor presenterar klassens medelvärden i de olika ämnena för eleverna och det ger dem direkt återkoppling på hur de ligger till och hur de har utvecklats som grupp under läsåret. På utvecklingssamtalen får även föräldrarna ta del av resultaten och det är uppskattat och ger ett bra underlag för samtalet.

Vilken roll har Kartläggaren i ert elevhälsoarbete?

Kartläggaren hjälper oss att identifiera de elever som vi sedan behöver testa vidare. Vid dyslexiutredningar och andra pedagogiska utredningar har vi med Kartläggaren som en del av dokumentationen kring eleven. I vårt speciallärarnätverk diskuterar vi och inspirerar varandra hur vi ska använda resultaten från Kartläggaren ute på skolorna för att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse för våra elever. Elevhälsoteamet på varje skola har en viktig roll i att vara med och analysera resultaten tillsammans med lärarna och som stöd för hur undervisningen kan effektiviseras eller förändras beroende på skolans, klassens och de individuella resultaten i Kartläggaren. Detta är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Senaste

Mest lästa

Om Jessica Crona:
Jag är legitimerad lärare och har undervisat elever på alla nivåer inom grundskolan i 12 år. Hösten 2012 grundade jag tillsammans med min man företaget MyStudyWeb.

Jag brinner för skolutveckling och en skola där alla elever utmanas, utvecklas och når sin fulla potential!