Hur mår egentligen våra högpresterande elever?

2023-09-19

Visst är det skönt med elever som alltid kommer i tid till lektionen, har med sig rätt böcker, är pålästa, motiverade, nyfikna och som jobbar hårt för att få bra betyg! Men tyvärr så har forskning visat att många högpresterande elever, speciellt flickorna, riskerar att i högre grad drabbas av prestationsrelaterad stress och ohälsa. På skolor med en utpräglad ”pluggkultur” där det är hög status att få höga betyg är det också vanligare att eleverna söker upp elevhälsan med olika stresssymptom som; huvudvärk, magbesvär, trötthet, oro, sömnstörningar med mera.

risker vid övergången till gymnasiet

Särskilt tydligt verkar det vara vid övergången mellan grundskola och gymnasium. För en elev med höga betyg som kanske varit ”top 3” i sin klass i åk.9 så innebär övergången till gymnasiet oftast att eleven då går vidare till en skola och ett program där många högpresterande elever samlas. Denna nivåindelning eller differentiering av eleverna kan innebära att eleven blir stimulerad och utvecklar sina ämneskunskaper tillsammans med sina klasskamrater. Men kan även leda till prestationsrelaterad stress då eleven helt plötsligt kanske inte är bland de bästa i klassen längre, i jämförelse med sina nya klasskamrater. Hur kan skolan snabbare identifiera dessa elever och vilka insatser behövs för att även denna elevgrupp ska må så bra som möjligt i skolan?

För att skolan och huvudmannen ska kunna leva upp till kravet att arbeta förebyggande och systematiskt med elevhälsa krävs att det finns rutiner och åtgärder som kontinuerligt följs upp och utvärderas. PASS är ett enkelt verktyg som gör det möjligt för skolan att regelbundet få en bild av hur alla elever på skolan mår, ligga steget före och tidigare  fånga upp elever, för att  kunna  sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede. Så här fungerar det:

Steg 1: Samla in data

Om eleverna har tillgång till en dator kan alla elever göra enkäten samtidigt. Det tar bara 15-20 min och resultaten finns tillgängliga direkt.

Steg 2: analysera och förstå resultaten

Enkäten ger skolan tydliga signaler om hur alla elever trivs på skolan och hur de ser på sig själva i rollen som elev. Hur är stämningen i olika årskurser eller i de olika klasserna? Är det några grupper av elever som behöver uppmärksammas och vilka elever behöver följas upp med enskilda samtal?

Steg 3: Skapa tid för personal och elever att träffas

Meningsfulla samtal tar tid. Utöver elevhälsans arbete kring elevernas mående är det även viktigt att organisationen tillåter att skolans personal ges möjlighet att träffa identifierade elever för samtal  de närmaste veckorna efter genomförd enkät för att bättre förstå vilka behov eleven har. Ibland räcker det långt för en elev att bara veta att det finns en vuxen som bryr sig för att det ska göra en positiv skillnad.

Steg 4: FÖLJ UPP OCH UTVÄRDERA

Det hinner hända ganska mycket i en ung människas liv på bara några månader. Därför är det viktigt att genomföra enkäten en gång per termin för att kunna följa upp och utvärdera de insatser som gjorts och ha bättre underlag för att planera framåt.

Nästan 2 miljoner PASS-enkäter har genomförts under de senaste 5 åren av elever i 35 länder. PASS modellen har tagits fram tillsammans med brittiska skolpsykologer och forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge. Läs mer om här.