5 tips för smidigare stadieövergångar

2023-08-11

Det är förvånande att elever i behov av stöd fortfarande ofta faller mellan stolarna vid stadieövergångar.  Elevens historia och viktig information om elevens styrkor, svagheter och de strategier som fungerar bäst förs inte över till den nya skolan, trots att den är  noga dokumenterad. När det stöd eller anpassning som eleven hade förra terminen, nu sätts sin för sent eller helt uteblir kan konsekvenserna för eleven bli förödande.

tips för smidigare stadieövergångar

Forskning visar att liknande svårigheter och utmaningar omgärdar alla skol- och stadieövergångar – från förskoleklass ända upp till gymnasiet. Även om lärarna, enligt Lgr22, har en skyldighet att föra över information om särskilt stöd när eleverna byter stadium eller skola så är det ibland ganska svårt för den enskilda läraren om inte skolan och huvudmannen tar sitt ansvar och skapar ett system med en handlingsplan och tydliga riktlinjer för dokumentation och informationsutbyte.  

1. Ha tydliga riktlinjer

Rektorer och huvudmän behöver ta ansvar för att skapa ett fungerande system. Exempelvis i form av en handlingsplan och tydliga riktlinjer. Lärare ska känna till vad som ska skrivas ned, vart informationen ska skickas och vem som ska ta emot den. Detta kan förslagsvis styras upp med hjälp av blanketter.

2.För vidare det som är viktigt

Tänk på att det bara är information som är viktig för mottagaren att känna till som ska föras över. Det kan vara en svår avvägning, men försök att fokusera på information om elevens stöd och behov. Det finns exempelvis ingen anledning att beskriva om eleven är snäll eller duktig.

3. Förlita er inte på en person

Att enbart förlita sig på en nyckelperson som samordnar arbetet med överlämningar kan vara ett skört system. Då kan uppgifter lätt falla mellan stolarna om den personen slutar. Övergångarna fungerar som bäst när ansvaret tillhör en eller flera funktioner på skolan, t.ex specialpedagogen, kurator eller någon i skolledningen.

4.en röd tråd

Med hjälp av regelbundna screeningar av elevernas kunskapsnivå som till exempel Kartläggaren, är det lättare att få en röd tråd för varje elev och det är samtidigt en effektiv metod för att ge lärarna information om var undervisningen i ett ämne i t.ex årkurs 6 slutade och var den ska ta vid i årkurs 7. Har alla elever med sig den kunskap de behöver från grundskolan när de börjar gymnasiet eller finns elever med kunskapsluckor i något ämne?

5. Glöm inga elever

Alla elever upplever inte stadieövergångar som problematiska. För många elever känns det bara spännande, roligt och utvecklande att få nya lärare eller att börja i en ny skola. Men om det är något speciellt – utöver stödåtgärderna – som kommande lärare bör veta, så är det bra om det skickas med. och det kan även handla om högpresterande elever eller elever i mittfältet. Målet är ju att alla elever ska få lyckas och trivas i skolan!