4 skäl till att skolan ska uppmärksamma begåvade elever

2023-05-09

Skolans mest begåvade elever har under lång tid fått begränsad uppmärksamhet då skolans fokus ofta har varit de elever som har svårigheter att nå målen. På senare tid har skolorna dock alltmer börjat uppmärksamma även begåvade elever i skolan vilket på sikt kan ge stora vinster inte bara för dessa elever, utan även för hela vårt samhälle!

1. alla elever har rätt att Nå sin fulla potential

Skolans uppdrag är att tillgodose alla elevers behov för att de ska kunna utvecklas maximalt. Begåvade elever kan vara snabbare i sin inlärningstakt, ha ett djupare intresse för vissa ämnen eller behöva mer utmanande uppgifter för att hålla sig engagerade. Genom att identifiera vilka dessa elever är så kan skolan anpassa undervisningen och erbjuda lämpliga utmaningar för att möta deras specifika behov. Begåvade elever som inte får tillräckligt med utmaningar och stimulans i skolan känner sig ofta uttråkade och understimulerade vilket ofta leder till att eleven underpresterar, blir stökig och utåtagerande när de egentligen är understimulerade.

2. Främja inlärning och utveckling

Genom att ge begåvade elever extra stöd och utmaningar kan skolan bidra till deras fortsatta inlärning och utveckling. Dessa elever kan ha potential att nå högre kunskapsnivåer eller utveckla specialiserade färdigheter inom ett visst område. Genom att erbjuda extra resurser, avancerade kurser eller mentorskap kan skolan hjälpa dem att nå sin fulla potential. Såväl särskilt begåvade som begåvade elever kan ha unika intressen, talanger och förmågor som behöver utvecklas och fördjupas. Om skolan inte uppmärksammar dessa elever, kan de missa möjligheter till personlig och intellektuell tillväxt. Utan lämplig utmaning och stöd kan deras potential förbli outnyttjad och deras utveckling begränsad.

3. Motivera och behålla dem i skolan

Om begåvade elever inte får tillräckligt med utmaningar och stimulans kan de känna sig uttråkade eller understimulerade vilket kan leda till att de tappar intresse för skolan och inte når sin fulla potential. Genom att uppmärksamma eleverna och erbjuda lämpliga utmaningar kan skolan hjälpa till att upprätthålla deras motivation och engagemang för inlärning. Utan tillräcklig stimulans och anpassning kan begåvade elever både tappa intresset för skolan och känna sig utfrysta eller isolerade. De kan känna sig som om de inte passar in eller att deras behov inte tas på allvar. Detta kan i sin tur påverka deras välbefinnande och trivsel i skolan.

4. Stora vinster för hela sammhället

Genom att uppmärksamma begåvade elever visar skolan att de är värdefulla och att deras specifika talanger och förmågor uppskattas. Både gruppen särskilt begåvade och begåvade elever kan ha potential att göra betydande bidrag till samhället och bli framstående inom sina områden. Om skolan inte uppmärksammar och stödjer eleverna kan det resultera i att dessa talanger förbises och deras möjligheter minskas. Samhället förlorar då den unika expertisen och innovationen som dessa elever kan erbjuda.

HUR VET JAG vilka ELEVer som ÄR BEGÅVADe?

I Skolverkets stödmaterial utgår man ifrån att ungefär 10-15 % av eleverna räknas som begåvade, ca. 5% av dessa anses särskilt begåvade och mindre än 1% extremt begåvade.  För att skolan inte ska missa någon begåvad elev är regelbunden screening i helklass nödvändig, särskilt viktigt är detta vid stadieövergångar och skolbyten.  Både Kartläggaren och CAT4 är exempel på verktyg skolan kan använda för att identifiera begåvade elever och hjälpa skolan att förstå mer om vilken typ av stöd eller extra utmaning eleven behöver.

Läs mer

I de tidigare blogginläggen "Hur vet jag om en elev är särbegåvad" och  "Så undervisar du särbegåvade elever" kan du läsa mer om undervisning av särskilt begåvade elever.