Skapa en skola där fler elever trivs genom aktivt arbete med elevenkäten!

2022-01-10
Elever på skola som är glada och hoppar

Varje elev, lärare, rektor och förälder drömmer väl om en skola där ALLA elever alltid trivs, mår bra och har god självkänsla. En skola där ingen elev någonsin provocerar vuxna, stör och bråkar på lektionerna eller har ogiltig frånvaro. Finns en sådan skola på riktigt? Kanske, kanske inte...men oavsett, så måste vi vuxna i skolan i alla fall göra vårt bästa för att alla våra elever ska trivas och må bra, eller hur!? Majoriteten av alla skolor genomför elevenkäter idag och data från elevenkäten kan vara en av nycklarna till att få en bättre skola och här kommer mina fyra bästa tips!

1. Tidigt fånga upp signaler om att elever inte mår bra

Det låter kanske självklart att fråga eleverna hur de mår, men vi vuxna måste också ställa rätt typ av frågor som kan fånga upp de elever i skolan som inte mår bra och vi behöver göra det regelbundet och på olika sätt.  Vi måste också ha en plan för hur vi hanterar det som eleverna berättar för oss.  Alla elever ska känna att vuxna i skolan bryr sig!

2. Ta reda på orsaken bakom elevens beteende

I de flesta klasser finns elever som har svårt att koncentrera sig, svårt att sitta still eller ibland verkar sakna impulskontroll. Dessa elever  uppfattas ofta som besvärliga och störande moment i klassrummet. Men, om skolan kan förstå orsakerna till en elevs beteende, snarare än att bara reagera när en situation i klassrummet eller en incident på skolgården redan har uppstått, finns mycket att vinna för både för eleven själv, klasskamraterna och för hela skolan. Skolan behöver alltså jobba förebyggande och ha rutiner för hur man tidigt identifierar de elever som löper högst risk att utveckla beteendeproblem i framtiden.

3. Följ upp förändringar i attityder till Närvaro direkt

Det finns många olika orsaker till att en elev inte kommer till skolan. Men ingen elev blir ”hemmasittare” över en natt. Det sker ofta som en gradvis förskjutning i elevens attityd till närvaro under ganska lång tid, ibland flera terminer eller under flera år.  Skolan behöver ha rutiner på plats för att tidigt fånga upp varningssignaler och identifiera de elever som behöver hjälp. Att regelbundet undersöka elevernas attityder och mående är ett effektivt sätt att säkerställa att ingen elev hamnar under radarn.

4. Arbeta med självkänsla både individuellt och i grupp

Självkänsla handlar om synen på sig själv och vilket värde man ger sig själv. Självkänsla ska vara fristående från hur bra man är på saker. Samtidigt så vet vi att självkänslan också påverkas av individens prestation i olika sammanhang.

Forskning har visat att det finns en tydlig koppling mellan dålig självkänsla och skolprestation och speciellt tydligt är detta samband hos flickor, men oavsett kön, uppger många elever att de känner stress och oroar sig för sitt skolarbete. För att vara säker på att alla lärare på skolan aktivt arbetar med att stärka elevernas självkänsla och tilltro till sitt eget lärande på ett effektivt sätt, bör skolan regelbundet göra mätningar före och efter insatser för att säkerställa att de åtgärder som skolan satt in givit önskat resultat.

En forskningsbaserad metod

En effektiv metod för att enkelt "ta tempen" på eleverna och utvärdera effekterna av de insatser som skolan sätter in är att regelbundet genomföra en individuell elevenkät. Ett exempel på en sådan enkät är PASS  som har tagits fram tillsammans med brittiska skolpsykologer och forskare på bland annat University of Oxford och University of Cambridge. Enkätens frågor är direkt kopplade till  elevers välmående och skolframgångar. Elevernas svar mappas sedan med förslag på lämpliga aktiviteter för klassrummet som t.ex olika samtalsmodeller, dramaövningar och lektionsupplägg.